Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022, stran 7365.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. izredni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.715.467,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.619.000,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.714.000,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.260.000,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.204.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
250.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.905.000,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.356.000,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
17.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
200.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
320.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
994.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
397.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
597.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
4.102.467,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.723.467,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
379.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.635.753,97
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.454.779,97
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
974.050,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
164.300,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.673.753,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
187.250,00
409
REZERVE
455.426,97
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.104.470,00
410
SUBVENCIJE
104.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.188.150,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
634.100,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.178.220,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.533.604,00
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.533.604,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.542.900,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
160.200,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.382.700,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.920.286,97
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.700.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.700.000,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.409.200,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.409.200,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–3.629.486,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
290.800,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
3.920.286,97
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.629.486,97
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 171.000 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 284.426,97 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonto.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020
Litija, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost