Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2431. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja (za prostorsko enoto PE1 in del C1), stran 7369.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 4. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja (za prostorsko enoto PE1 in del C1) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča ali dele zemljišč, ki obsegajo naslednje parcele št.: 1216/3, 534/1, 485/1, 518/1, 482/6, 498/16, 127/3, 513/1, 127/2, 548/1, 546/1, 537/1, 500/5, 493/3, 509/8, 541/46, 547/1, 513/2, 499, 500/4, 510, 515, 542/7, 494, 127/578, 545/1, 511/2, 498/14, 540/47,524/1, 495/4, 1207/9, 127/580, 531, 127/6, 508/7, 127/576, 127/574, 530/1, 512, 127/572, 541/4, 540/3, 529/1, 485/4, 539/3, 514, 532/2, 485/6, 539/2, 507/8, 500/15, 506/6, 542/4, 127/567, 507/2, 507/6, 500/10, 493/5, 501/19, 528/1, 500/18, 501/20, 511/1, 543/3, 509/7, 500/19, 191/4, 1215/17, 506/3, 538/2, 127/10, 127/11, 127/12, 127/18, 127/19, 127/30, 127/31, 127/32, 127/33, 127/112, 127/114, 127/116, 127/596, 127/598, 127/600, 127/602, 1251, 127/582, 127/287, 127/110, 127/111, 127/113 in 127/115, vse v katastrski občini 1730 Moste, in se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) nahajajo v enoti urejanja prostora JA-362, s podrobnejšo namensko rabo PŽ (površine železnic). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja – del (Uradni list RS, št. 71/18; v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja v prostorski enoti PE1 in delu prostorske enote C1.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– tretje alineje drugega odstavka 11. člena OPPN, in sicer tako, da lahko gabariti nadstreška vstopno-izstopnega kontrolnega objekta presegajo gabarit objekta do največ meje prostorske enote;
– prvega in sedmega odstavka 13. člena OPPN, in sicer tako, da se dopusti odstopanje pri izhodih iz podzemne parkirne hiše glede obsega, števila in lokacij, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda;
– prvega odstavka 21. člena OPPN, in sicer tako, da je v prvi oziroma začetni etapi pred ostalimi objekti dopustna gradnja stavb ali delov stavb M1 in M2 v prostorski enoti PE1, s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo, ter podaljška Bratislavske ceste s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo do vstopnega portala v podvoz, vključno s priključnima rampama in povezavo med njima s priključkom na krožno križišče na Letališki/Bratislavski cesti;
– šestega odstavka 21. člena OPPN, in sicer tako, da je znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji, v prvi oziroma začetni etapi dopustno pridobiti uporabno dovoljenje tudi za dele stavb M1 in M2 s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena;
– sedmega odstavka 30. člena OPPN, in sicer tako, da se dovoz s tovornimi vozili na javno prometno omrežje do prostorske enote PE1 preko obstoječega krožnega križišča Letališka cesta–Latinski trg in do prostorske enote PE5 preko obstoječih priključkov ne dopusti.
V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko gradnja stavb ali delov stavb M1 in M2, s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo, ter gradnja podaljška Bratislavske ceste, s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo, do vstopnega portala v podvoz, vključno s priključnima rampama in povezavo med njima, s priključkom na krožno križišče na Letališki/Bratislavski cesti, izvedeta časovno neodvisno kot samostojni podetapi prve etape, pri čemer je pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbe ali dele stavb M1 ali M2 dopustna po tem, ko je zaključena gradnja podaljška Bratislavske ceste, s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo, do vstopnega portala v podvoz, vključno s priključnima rampama in povezavo med njima, s priključkom na krožno križišče na Letališki/Bratislavski cesti.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2888
Št. 35023-2/2022-66
Ljubljana, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost