Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2451. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022, stran 7395.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 14. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22 in 47/22) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Opis
2. rebalans 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.736.484,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.259.601,70
70
DAVČNI PRIHODKI
5.978.347,59
700
Davki na dohodek in dobiček
5.385.001,00
7000
Dohodnina
5.385.001,00
703
Davki na premoženje
465.346,59
7030
Davki na nepremičnine
373.346,59
7031
Davki na premičnine
4.000,00
7032
Davki na dediščine in darila
23.000,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
65.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
128.000,00
7044
Davki na posebne storitve
3.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
125.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.281.254,11
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
888.387,46
7103
Prihodki od premoženja
888.387,46
711
Takse in pristojbine
15.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
15.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714
Drugi nedavčni prihodki
368.196,65
7141
Drugi nedavčni prihodki
368.196,65
72
KAPITALSKI PRIHODKI
220.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
25.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
195.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
20.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
175.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.256.883,25
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.091.678,05
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
2.091.678,05
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij
0,00
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
165.205,20
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna. iz sredstev EU iz struktur. skladov
163.075,10
7416
DRUGA PREJETA SRED. IZ DR. PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
2.130,10
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
12.421.124,09
40
TEKOČI ODHODKI
2.773.354,96
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
563.496,18
4000
Plače in dodatki
482.536,18
4001
Regres za letni dopust
23.150,00
4002
Povračila in nadomestila
26.885,00
4003
Sredstva za delovno uspešnost
8.725,00
4004
Sredstva za nadurno delo
10.000,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
12.200,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.921,10
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
46.045,00
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
36.821,50
4012
Prispevek za zaposlovanje
369,50
4013
Prispevek za starševsko varstvo
520,10
4015
Premije kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU
8.165,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.079.443,70
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
253.351,11
4021
Posebni material in storitve
80.225,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
354.775,11
4023
Prevozni stroški in storitve
23.000,00
4024
Izdatki za službena potovanja
4.100,00
4025
Tekoče vzdrževanje
795.465,81
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
27.270,00
4027
Kazni in odškodnine
31.874,83
4029
Drugi operativni odhodki
509.381,84
403
Plačila domačih obresti
7.493,98
4030
Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
0,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
7.493,98
409
Rezerve
31.000,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091
Proračunska rezerva
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.769.378,19
410
Subvencije
473.400,00
4100
Subvencije javnim podjetjem
244.000,00
4101
Subvencije finančnim institucijam
0,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
229.400,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.983.799,56
4110
Transferi nezaposlenim
0,00
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
13.000,00
4117
Štipendije
9.600,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.961.199,56
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
297.939,19
4120
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
297.939,19
413
Drugi tekoči domači transferi
1.014.239,44
4130
Tekoči transferi občinam
67.986,34
4133
Tekoči transferi v javne zavode
927.253,10
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU
19.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.241.459,94
420
Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
5.241.459,94
4200
Nakup zgradb in prostorov
0,00
4201
Nakup prevoznih sredstev
186.000,00
4202
Nakup opreme
32.500,00
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
179.881,28
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.675.518,10
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
108.072,56
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
618.000,00
4207
Nakup nematerialnega premoženja
1.350,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
440.138,00
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
0,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
636.931,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim. osebam, ki niso proračunski uporabniki
302.500,00
4310
Investicijski transferi. neprofitnim organizacijam in ustanovam
143.500,00
4311
Inv. transf. jav. pod. in družbam, ki so v lasti države ali občin
136.000,00
4314
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
23.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
334.431,00
4320
Investicijski transferi občinam
50.000,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
284.431,00
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)
–2.684.639,14
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.677.145,16
(Skupaj prihodki brez prih. od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
0,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
716.868,55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.150.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.150.000,00
500
Domače zadolževanje
2.150.000,00
5000
Najeti krediti pri Banki Slovenije
0,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
2.150.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
459.126,08
55
ODPLAČILA DOLGA
459.126,08
550
Odplačila domačega dolga
459.126,08
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
400.000,00
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
0,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
59.126,08
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–993.765,22
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.690.873,92
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.684.639,14
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
–993.765,22
« 
2. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22 in 47/22), ki se po novem glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega načrta. V primeru prerazporeditev, ki bi presegale navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.«
3. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-119/2022
Metlika, dne 14. julija 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost