Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

Št. 604-55/2022 Ob-2700/22, Stran 1801
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 63. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 59. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1g, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) v skladu s Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04, 58/11 – ZDT-1, 47/12 in 60/12) in Pravilnikom o štipendiranju državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 60/12) objavlja
razpis 
za podelitev štipendij za sodnike in državne tožilce za podiplomski študij prava ter specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim oziroma tožilskim delom 
Predmet razpisa
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) razpisuje štipendije za sodnike in državne tožilce za podiplomski študij prava ter specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim oziroma tožilskim delom. Štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če mora sodnik oziroma državni tožilec v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Višina sredstev
V letu 2022 bo okvirno podeljenih 5 štipendij v skupnem znesku 30.000 EUR, najvišja vrednost posamezne štipendije je določena v višini 6.000 EUR bruto.
V letu 2023 bo okvirno podeljenih 5 štipendij v skupnem znesku 30.000 EUR, najvišja vrednost posamezne štipendije je določena v višini 6.000 EUR bruto.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 529510.
Obvezna vsebina prijave
Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča) z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to funkcijo opravlja;
– podatek o času opravljanja funkcije kandidata pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– progam študija, iz katerega je razvidna vsebina, izvajalec, študijski načrt in stroški študija;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij;
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
Rok za oddajo vloge
Prijave na razpis se oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za štipendije«, v naslednjih rokih:
– za štipendije v letu 2022 najkasneje do 5. 8. 2022 in
– za štipendije v letu 2023 najkasneje do 5. 12. 2022.
Prijava šteje za pravočasno, če najkasneje na zadnji dan prijavnega roka prispe v vložišče ministrstva oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za prijave.
Prepozno prejete prijave in nepopolne oziroma prepozno dopolnjene prijave ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek za podelitev štipendij
Po prejemu popolnih prijav bo ministrstvo k vsaki prijavi na podlagi podatkov, ki jih bo predložil kandidat, oblikovalo svoje mnenje in določilo obseg sredstev za štipendije za posamezen pravosodni organ (sodišče in državno tožilstvo). Pri določanju obsega sredstev bo ministrstvo upoštevalo še število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu in število popolnih prijav iz posameznega pravosodnega organa. Podatek o obsegu sredstev za posamezni pravosodni organ in popolne prijave skupaj z mnenjem bo ministrstvo posredovalo pristojnemu organu, in sicer Sodnemu svetu za sodnike oziroma Državnotožilskemu svetu za državne tožilce.
O podelitvi štipendije za sodnike odloča Sodni svet, za državne tožilce pa Državnotožilski svet. Pred odločitvijo o tem, katerim kandidatom se podeli štipendija, pristojni organ pridobi mnenje predstojnika posameznega organa in upošteva naslednja merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju;
– število do sedaj podeljenih štipendij kandidatu;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– oceno kandidatove službe oziroma dela.
Odločitev pristojnega organa o dodelitvi štipendije obsega tudi predlog o določitvi višine štipendije.
Višino štipendije določi ministrstvo v okviru sredstev, določenih za posamezni pravosodni organ ob upoštevanju predloga štipendista in pristojnega organa, ki je odločil o podelitvi štipendije.
Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu razpisa: kandidati bodo o izidu razpisa za štipendije za leto 2022 obveščeni najkasneje do 31. 10. 2022, za štipendije za leto 2023 pa do 15. 3. 2023.
Obveznosti štipendista
Štipendist mora po končanem študiju opravljati funkcijo v pravosodnem organu najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Štipendist je dolžan redno opravljati izpite in druge študijske obveznosti ter ob koncu vsakega semestra oziroma najmanj enkrat letno posredovati ministrstvu podatke oziroma dokazila o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih. Štipendist mora študij zaključiti v roku, ki je določen s pogodbo.
Rok za izpolnitev študijskih obveznosti oziroma študija lahko ministrstvo na prošnjo štipendista podaljša, če nastopijo izjemne in nepričakovane okoliščine, zaradi katerih štipendist ni mogel izpolniti svojih študijskih obveznosti oziroma zaključiti študija v roku, določenem v pogodbi. Za izjemne okoliščine štejejo zlasti nepričakovana, dalj časa trajajoča bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta in nepredvidene delovne naloge.
Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist preneha s študijem ali ga ne zaključi v roku, ki je določen v pogodbi.
V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora štipendist vrniti vse prejete zneske štipendije oziroma njenih delov, revalorizirane z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za obravnavano obdobje.
Štipendijsko razmerje preneha tudi, če štipendistu med študijem ali po končanem študiju in pred potekom časa, v katerem je bil zaradi štipendijskega razmerja dolžan opravljati funkcijo v pravosodnem organu, po lastni volji ali krivdi preneha funkcija v pravosodnem organu. Štipendijsko razmerje v tem primeru ne preneha, če štipendist prične opravljati funkcijo v drugem pravosodnem organu, če je opravljanje nove funkcije v skladu s kadrovskimi potrebami pravosodja. Kadrovske potrebe pravosodja ocenjuje ministrstvo.
Sklenitev pogodb: na podlagi odločitve ministrstvo izbrane kandidate povabi k sklenitvi štipendijske pogodbe, v kateri se določijo pravice in obveznosti štipendista in ministrstva ter višina štipendije in pogoji ter roki za izplačilo.
Izplačilo štipendije
Štipendija je štipendistu izplačana na podlagi sklenjene štipendijske pogodbe in predloženih dokazil o upravičenosti do plačila v rokih, ki veljajo za izplačila sredstev iz državnega proračuna.
Predvidena proračunska sredstva za dodeljene štipendije morajo biti porabljena v proračunskem letu, za katero so razpisana.
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v času uradnih ur na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška ulica 12, Ljubljana.
Za dodatne informacije in pojasnila glede razpisa je odgovorna Simona Kumar, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: simona.kumar@gov.si ali tel. 01/369-57-72 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost