Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2435. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold, stran 7372.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 30. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št. 32/99, 24/07, 38/16, 25/10, 6/97 in 38/16), se spremeni prvi odstavek 8. člena, ki se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev, dva predstavnika šole in en predstavnik vrtca in
– trije predstavniki staršev: dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev vrtca.«
2. člen 
V 14. členu se dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je prihodek ustanovitelja.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ustanovitelja.
O vseh odpisih odloča Svet zavoda na podlagi predhodnega soglasja Občine Prebold.
Šola lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
Sedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Določbe 1. člena tega odloka začnejo veljati ob pričetku novega mandata sveta zavoda.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Prebold, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti