Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2448. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk, stran 7387.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 18., 19. in 85. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Žužemberk 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) se tretji odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vabilo iz prejšnjih dveh odstavkov se pošlje po elektronski pošti in objavi na spletni strani občine, gradivo pa objavi na spletni strani občine, razen če je označeno s stopnjo zaupnosti.«.
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 22. člena: »Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.« se spremeni tako, da se glasi:
»Dopisna seja se opravi po elektronski pošti z vabilom in priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.«.
3. člen 
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za glasovalo več kot polovica članov, ki so glasovali.«.
4. člen 
Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 10 dni«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2017-3
Žužemberk, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti