Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2450. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022, stran 7393.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 13. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) in v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS, št. 52/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.890.321
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.160.991
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.690.864
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.058.668
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.225.670
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.406.526
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.470.127
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.138.050
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
178.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
506.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
633.077
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
821.650
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
364.190
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
457.460
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.907.680
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.771.458
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
136.222
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.074.706
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.111.670
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
445.700
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.550
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.466.201
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
132.218
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.322.049
410
SUBVENCIJE
225.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.483.873
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
683.113
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.930.063
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.815.133
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.815.133
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
825.855
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
469.737
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
356.118
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.184.385
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–3.184.385
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.184.385
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.184.385
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2021-22
Kranjska Gora, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost