Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2436. Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnice, stran 7372.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prenove fasad na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnice 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za sofinanciranje prenove fasade na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnica.
(2) Sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) in se namenjajo za sofinanciranje prenove fasade na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnica, ki se po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, nahajajo na območju varstvenega režima kulturne dediščine.
(3) Območje mestnega jedra naselja Ribnice, ki se nahaja znotraj kulturnega in zgodovinskega spomenika določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 21/93), ni predmet tega pravilnika.
(4) Upravičenec, ki kandidira in prejme sofinancerska sredstva po tem pravilniku, ni upravičen do drugih občinskih sofinancerskih sredstev s področja prenove fasade ter energetske sanacije.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se stavba nahaja na območju izven mestnega jedra naselja Ribnica, ki se po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, nahaja na območju varstvenega režima kulturne dediščine,
– da so lastniki oziroma solastniki objekta iz prejšnje alinee,
– da je objekt zgrajen v skladu s predpisi s področja graditve,
– da so pridobili ustrezno soglasje oziroma mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) V primeru etažnih lastnikov prijavo za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika oddajo vsi solastniki oziroma etažni lastniki ali v njihovem imenu upravnik stavbe ali druga fizična oziroma pravna oseba z ustreznim pooblastilom. Pri zagotavljanju deleža soglasij etažnih lastnikov se upošteva veljavna stanovanjska zakonodaja.
3. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani občine in oglasni deski občine.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– predmet javnega poziva,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,
– navedbo meril za izbiro,
– višino sredstev, ki se razpisuje,
– posamezno območje, upravičeno do sredstev,
– rok, do katerega morajo biti prijave vložene,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– način ogleda razpisne dokumentacije,
– način določanja deleža sredstev, ki se bodo dodelila upravičenim prijaviteljem,
– druge potrebne podatke.
4. člen 
(postopek vodenja javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– priprava predloga in sklepa o dodelitvi sredstev.
(3) Pri odločanju o dodelitvi pravice do subvencije se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
5. člen 
(odprava pomanjkljivosti) 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku osmih dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
6. člen 
(način dodelitve sredstev) 
(1) Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višino sredstev do katerih so ti upravičeni in ga predloži v potrditev županu Občine Ribnica.
(2) O dodelitvi sredstev, na predlog komisije, odloči občinski organ z odločbo.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(4) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice.
7. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenci so dolžni občinsko upravo obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do sofinanciranja prenove fasad na objektih v roku 15 dni od njihovega nastanka.
(2) Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da:
– sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena,
– so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe.
(3) Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz 8. člena tega pravilnika.
(4) Nadzor nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb opravlja občinska uprava.
8. člen 
(dokazila) 
Upravičenec je dolžan občini predložiti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev in poročati o investiciji, ki jo je občina sofinancirala na podlagi tega pravilnika v roku 30 dni po zaključku investicije.
9. člen 
(končne določbe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Ribnica, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost