Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2418. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022, stran 7357.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
29.608.647
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.765.584
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.410.508
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.890.592
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.050.765
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
469.151
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.355.076
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
869.952
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
18.000
712
DENARNE KAZNI 
49.620
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
410.504
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
3.966.160
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
403.369
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
3.562.791
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
11.876.903
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
6.754.551
741
PREJETA SRED.IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 
5.122.352
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
35.402.448
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.028.958
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
941.150
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
174.949
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.508.809
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
74.050
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
330.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.226.048
410
SUBVENCIJE
402.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.679.036
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
538.866
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.605.646
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
22.835.163
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
22.835.163
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
312.279
431
INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
258.500
432
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
53.779
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–5.793.801
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.000.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.247.164
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.247.164
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.040.965
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.752.836
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.793.801
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
4.040.965
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2022 do leta 2025 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski načrt.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-97/2022-3
Ilirska Bistrica, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti