Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1292. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1345. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1346. Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
1347. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu
1348. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

MINISTRSTVA

1293. Pravilnik o podelitvi nagrade Zlata čebela
1294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja
1295. Sklep o ocenjevanju znanja pri strokovnih modulih in določitvi končne ocene v vajeniški obliki izobraževanja v šolskem letu 2020/2021
1349. Odredba o spremembah Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

1296. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 ni v neskladju z Ustavo
1297. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije in 2. člen Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije nista v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1298. Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1299. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
1300. Sklep o imenovanju OVK 4004 – Ivančna Gorica in OVK 6010 – Hrastnik Trbovlje
1301. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Volilne komisije volilne enote 3000 Ljubljana Center in Okrajne volilne komisije 6005 – Brežice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1302. Statut Detektivske zbornice Republike Slovenije
1303. Pravilnik o postopku pred Častnim razsodiščem Detektivske zbornice Republike Slovenije
1304. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
1305. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa

OBČINE

Ankaran

1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran
1307. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2021

Braslovče

1308. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020
1309. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Braslovče
1310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

1311. Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
1312. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021
1313. Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021
1314. Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2021

Ilirska Bistrica

1315. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Koper

1316. Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria
1317. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder
1318. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1319. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1320. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata«

Kranjska Gora

1321. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

Log-Dragomer

1343. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine Log - Dragomer

Nova Gorica

1322. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Osilnica

1323. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Osilnica
1324. Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
1325. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Piran

1326. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Pivka

1327. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020
1328. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Pivka
1329. Odlok o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka«
1330. Odlok o ustanovitvi zavoda Javni zavod – Turizem Pivka
1331. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka

Podčetrtek

1332. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
1333. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek
1334. Pravilnik o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek

Postojna

1335. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2020
1336. Odlok o preklicu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN POC Veliki Otok – II. in III. faza
1337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna
1338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5
1339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020

Rogaška Slatina

1340. Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Sveti Jurij ob Ščavnici

1344. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021

Šentjur

1341. Odlok o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje v Občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in Občine Vojnik

Žirovnica

1342. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020

POPRAVKI

1350. Popravek Odloka o razpisu volitev v Uradniški svet

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti