Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1346. Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, stran 4018.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena, osmega odstavka 74. člena in za izvajanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin 
1. člen 
V Uredbi o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08 in 30/11) se v 10. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zasipavanje odkopanih rudniških prostorov z odpadki, ki niso rudarski odpadki, je odlaganje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, razen v primerih, ko je s posebnim predpisom določeno, da postopki zasipavanja odkopanih rudniških prostorov lahko štejejo za postopke predelave.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2021
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2020-2550-0076
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost