Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1327. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020, stran 3972.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020.
2. člen 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2020 realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov 
REALIZACIJA 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.401.562,82
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.595.968,48
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.162.272,12
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.510.583,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
470.607,23
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
179.424,45
706
DRUGI DAVKI
1.657,44
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.433.696,36
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.145.142,21
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.421,36
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
77.136,63
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
9.085,25
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
195.910,91
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
156.930,22
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
147.328,61
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.601,61
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.609.432,80
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.973.635,21
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
635.797,59
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
39.231,32
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
39.231,32
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.501.020,62
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.414.739,90
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
603.819,91
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
98.061,35
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.679.594,73
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
13.263,91
409
REZERVE
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.969.878,49
410
SUBVENCIJE
363.904,22
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.457.675,47
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
459.389,22
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
688.909,58
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.991.906,92
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.991.906,92
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
124.495,31
431
INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM 
61.611,13
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
62.884,18
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–99.457,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
699.447,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
699.447,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
326.186,54
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
326.186,54
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
273.802,66
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
373.260,46
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
99.457,80
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta 
Del 9009 splošni sklad za drugo – stanje 2019
77.858,55
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računu po Zaključnem računu proračuna za leto 2020 je 351.661,21 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020 se z vsemi prilogami objavi na spletni strani Občine Pivka: https://www.pivka.si.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost