Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1344. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, stran 4015.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni skupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.568.146
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.576.272
70
DAVČNI PRIHODKI
2.361.705
700
Davki na dohodek in dobiček
2.200.185
703
Davki na premoženje
89.420
704
Domači davki na blago in storitve
72.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
214.567
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
115.413
711
Takse in pristojbine
3.480
712
Globe in druge denarne kazni
2.065
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
93.609
72
KAPITALSKI PRIHODKI
280.588
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
76.145
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred.
204.443
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.711.286
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.201.244
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU
510.042
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.874.109
40
TEKOČI ODHODKI
924.035
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
247.155
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.327
402
Izdatki za blago in storitve
609.168
403
Plačila domačih obresti
8.000
409
Rezerve
23.385
41
TEKOČI TRANSFERJI
1.197.104
410
Subvencije
67.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
586.067
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
162.133
413
Drugi tekoči domači transferi
381.404
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.626.986
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.626.986
43
INVESTICIJSKI TRANSERI
125.984
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
79.984
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.305.963
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih delež. in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
590.000
50
ZADOLŽEVANJE
590.000
500
Domače zadolževanje
590.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
68.505
55
ODPLAČILA DOLGA
68.505
550
Odplačila domačega dolga
68.505
IX.
SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–784.468
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
521.495
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
1.305.963
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
784.468
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namen, določen v tem zakonu,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
3. komunalni prispevek, ki se porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo, gradnjo in obnovo infrastrukture ter sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
5. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture,
6. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi v skladu z odlokom za ta namen,
7. namenska sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije,
8. donacije,
9. drugi namenski prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2021, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 25.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 je predviden najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki, v višini 590.000 EUR za projekt Novogradnja 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec, v višini 500.000 EUR in za projekt JP 888090 odsek 888091Čakova-Blaguš (Vok), v višini 90.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost