Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1328. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Pivka, stran 3973.

  
Na podlagi določil 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), določila 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14 in 37/15), določila 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), določil 3., 7., 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), določila 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), določila 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11 in 18/17) in določila 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste in ostale javne površine na območju Občine Pivka,
– kategorizacijo občinskih cest,
– graditev občinskih cest,
– upravljanje občinskih cest in javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest in javnih površin,
– javna služba vzdrževanja občinskih cest in javnih površin,
– varstvo občinskih cest,
– varstvo prometa na občinskih cestah in
– nadzorstvo na občinskih cestah in javnih površinah.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in javne površine in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo z veljavno področno zakonodajo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z veljavno področno zakonodajo.
3. člen 
(občinske ceste) 
(1) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen v primerih določenih z zakonom.
(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno služnost, ki je odplačna.
(4) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiškoknjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.
(5) Občinske ceste v Občini Pivka (v nadaljevanju občinske ceste) so ceste na območju Občine Pivka, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih cest in ceste, ki še niso bile kategorizirane, če tako odloči upravljavec občinskih cest.
4. člen 
(uporaba občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče deloma ali v celoti z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedana.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(4) Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
5. člen 
(javne površine) 
(1) Javne površine po tem odloku, ki so del občinskih cest: pločniki, kolesarske steze in avtobusna postajališča.
(2) Javne površine po tem odloku, ki so del državnih cest znotraj naselij: pločniki, kolesarske steze (državne kolesarske poti znotraj naselij) in avtobusna postajališča.
(3) Ostale javne površine po tem odloku so: parkirišča in počivališča, javna športna in otroška igrišča, stopnišča, dvorišča javnih objektov na območju Občine Pivka.
(4) Kataster javnih površin se praviloma posodobi pred razpisom nove koncesije.
6. člen 
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest) 
Občinske ceste na območju Občine Pivka se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
7. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom, zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno je občinska uprava Občine Pivka.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
8. člen 
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Zbirne krajevne ceste (LZ) so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na ceste višje kategorije.
(4) Krajevne ceste (LK) so nadaljevanje cest višje kategorije, namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih delih naselij.
(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(6) Kolesarska pot (KJ) je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavno področno zakonodajo določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
9. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Pivka z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen s Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
10. člen 
(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz 9. člena tega odloka.
(2) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli občine ter pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti usklajeni z merili o kategorizaciji javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo pred razpisom nove koncesije.
11. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, prenese med nekategorizirane ceste. Z njimi se lahko razpolaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali odsvojitvi odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana.
12. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega odloka.
(2) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 9. člena tega odloka.
III. GRADNJA OBČINSKIH CEST 
13. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Pravila za projektiranje občinskih cest so določena s predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov. Projektiranje občinskih cest je potrebno izvesti tako, da se zagotavlja prometna varnost, ter da se gradnja in vzdrževanje izvedeta čim bolj ekonomično.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopi do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za pločnike, parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine ter površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno neovirano gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
14. člen 
(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste) 
(1) Če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom nepremičnine, ki je potrebna za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja ceste.
15. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč) 
(1) Avtobusna postajališča in obračališča za avtobuse na občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje Komisije za tehnično urejanje prometa, katero imenuje župan in jo sestavljajo: predstavnik upravljavca občinske ceste, policije in občinski inšpektor.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi predloge za gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč občinska uprava, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in po pridobitvi mnenja ožjega dela občine, na območju katerega je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.
16. člen 
(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest) 
(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo:
– razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov,
– obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.
(2) Pri gradnji občinskih cest ima občinska uprava v zvezi z zadevami iz prvega odstavka tega člena enake pristojnosti kot Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je pristojna za državne ceste.
17. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavca druge gospodarske infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 30 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN 
18. člen 
(upravljavec) 
(1) Upravljavec občinskih cest na območju Občine Pivka je občinska uprava Občine Pivka (v nadaljevanju: upravljavec občinske ceste).
(2) Če ni z odlokom, zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno, je upravljavec javnih površin na območju Občine Pivka občinska uprava Občine Pivka (v nadaljevanju: upravljavec javne površine).
19. člen 
(opravljanje strokovnih nalog) 
(1) Upravljavec občinske ceste opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav.
Te naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest,
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa,
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih,
– druge naloge, določene s tem odlokom, z zakonom ali drugim predpisom.
(2) Upravljavec javne površine opravlja strokovno tehnične, organizacijske in upravne naloge za vzdrževanje in varstvo javnih površin.
Te naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja javnih površin,
– naloge nadzora nad stanjem javnih površin,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo javnih površin,
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa,
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za javno snago na javnih površinah,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih površinah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih,
– druge naloge, določene s tem odlokom, z zakonom ali drugim predpisom.
20. člen 
(oddaja del ter financiranje gradnje in upravljanja) 
(1) Gradnjo, investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na občinskih cestah in javnih površinah izvaja Občina Pivka na podlagi oddaje javnih naročil v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva za graditev, investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na občinskih cestah in javnih površinah se zagotavljajo v proračunu občine oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju.
(3) Sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin se zagotavljajo v proračunu Občine Pivka.
V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN 
21. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(2) Naloge, obveznosti in način rednega vzdrževanja občinskih cest določa ta odlok ter pravilnik, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
(4) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste.
(6) Za čiščenje urejenih površin, ki služijo posameznemu objektu in so sestavni del gradbene parcele (v nadaljevanju služeče zemljišče) posameznih stavb, so dolžni skrbeti lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le-teh, če s tem odlokom ni drugače določeno.
(7) Letni plan rednega vzdrževanja občinskih cest pripravi upravljavec občinske ceste.
22. člen 
(redno vzdrževanje javnih površin) 
(1) Na javnih površinah se morajo redno in v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
– pometanje površin, pobiranje smeti,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.
(2) Letni plan rednega vzdrževanja javnih površin pripravi upravljavec javne površine.
23. člen 
(izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec gospodarske javne službe in ga predloži v potrditev upravljavcu občinske ceste.
(2) Po končani zimski službi se obseg rednega vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto ustrezno prilagodi sredstvom v proračunu.
24. člen 
(izvedbeni program rednega vzdrževanja javnih površin) 
(1) Redno vzdrževanje javnih površin se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja javnih površin, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec gospodarske javne službe in ga predloži v potrditev upravljavcu občinske ceste.
(2) Po končani zimski službi se obseg rednega vzdrževanja javnih površin za tekoče leto ustrezno prilagodi sredstvom v proračunu.
25. člen 
(zimska služba) 
(1) Zimska služba obsega predvsem:
– pluženje in odstranjevanje snega na občinskih cestah,
– posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici,
– posipanje cestišč ob poledici,
– odvažanje snega s cest in pločnikov,
– odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,
– obeležbo robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno,
– mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah,
– čiščenje odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov.
(2) Zimsko službo na občinskih cestah izvaja koncesionar vzdrževanja občinskih cest.
(3) Zimsko službo na javnih površinah izvaja koncesionar javne snage.
(4) Zimsko službo na občinskih cestah v vaseh izvaja koncesionar vzdrževanja občinskih cest, v kolikor koncedent do 15. 10. v tekočem letu teh del ne odda vaškim skupnostim. Koncedent o tem pisno obvesti koncesionarja.
(5) Če nastane poledica ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati ali če zapade 10 cm snega, so dolžni izvajalci pričeti z izvajanjem zimske službe. Višino snega je dolžan ugotavljati izvajalec sam. Zimska služba se izvaja 24 ur na dan.
(6) Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
– ceste in dostopne poti do zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, avtobusne postaje in postajališč in drugih pomembnih javnih ustanov,
– pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
– druge javne površine za pešce,
– ostale javne površine.
(7) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odkrivanje snega s plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni mogoče odstraniti snega s prometnih površin.
Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo plužene površine in le-te ne zožuje čezmerno.
(8) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvajalec upravičen in dolžan postaviti začasne znake o prepovedi parkiranja ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za nemoteno opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega oziroma za neoviran odtok vode. Začasni znaki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziroma odstranjevanju snega.
(9) V času odjuge so dolžni izvajalci očistiti tudi cestne jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter cestne požiralnike.
(10) Izvajalec je dolžan opraviti odvoz snega s cestišč, drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to potrebno za normalno rabo teh površin.
(11) Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke za odvodnjavanje.
(12) Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali s soljo.
(13) Na strehah, ki so nagnjene več kot 25 % in mejijo na javne površine, morajo biti pritrjeni snegolovi. Poškodovane snegolove, žlebove ali odtočne cevi na zgradbah so dolžni lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sproti vzdrževati oziroma zamenjati. Lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta so dolžni odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine, ali je bil s streh odstranjen ter odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih zasebnih površin se sme odvažati le na mesta, ki jih za ta namen določi upravljavec občinske ceste.
26. člen 
(izvedbeni program zimske službe) 
(1) Izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste in rednega vzdrževanja javnih površin pripravita izvedbeni program zimske službe in ga predložita v potrditev upravljavcu ceste/javnih površin najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
(2) Program zimske službe vsebuje vrsto, obseg in razpored strojev in druge opreme, delavcev, materialov, način uporabe sredstev, organizacijo pluženja in posipanja, organizacijo obveščanja, obseg del in seznam cest, na katerih so izvajalci dolžan plužiti in odstranjevati sneg ter jih posipati ob poledici.
27. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena zavezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
28. člen 
(odgovornost za stanje javnih površin) 
(1) Javne površine se morajo redno vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena prostoru in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno uporabo.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin kot javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
29. člen 
(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme) 
(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema občinskih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 EUR.
30. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema) 
(1) Občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo državno, občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.
(4) Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi znaki.
(5) S prometno signalizacijo in prometno opremo morajo biti označene tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi onesposobitve ceste ali okvare vozila, ter začasne obveznosti, omejitve ali prepovedi v prometu.
(6) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok zaradi katerega sta bili postavljeni, oziroma ju prekriti za čas, ko nista potrebni.
(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec rednega vzdrževanja ceste. Ne glede na prejšnji stavek, lahko na odsekih cest na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo in prometno opremo postavlja in odstranjuje izvajalec teh del.
(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratkotrajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza, pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstranitvi izvajalci izrednega prevoza.
(9) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prejšnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.
(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena, smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazovanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in odstraniti policisti, za označitev in zavarovanja kraja prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni cesti pa tudi gasilci.
(11) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, izvajalec izrednega prevoza in izvajalec investicijskih vzdrževalnih del v javno korist, če ravnajo v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja, izvajalca izrednega prevoza in izvajalca investicijskih vzdrževalnih del ter vzdrževalnih del v javno korist pa z globo 500 EUR.
31. člen 
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa) 
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.
(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.
(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju.
32. člen 
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih) 
(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:
– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju,
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
– kolesarske steze in pločnike,
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.
33. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Direkcija za infrastrukturo lahko zaradi zapore državne ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste.
(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, ima občina pravico do povrnitve stroškov.
(3) Pred preusmeritvijo prometa na občinsko cesto se ob prisotnosti upravljavca občinske ceste izvede monitoring obstoječega stanja.
34. člen 
(vzdrževanje drugih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. JAVNA SLUŽBA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN 
35. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest se opravlja v obliki koncesije skupaj za letno vzdrževanje in zimsko službo, razen:
– vzdrževanje pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnih postajališč,
– zimska služba na občinskih cestah v vaseh, v kolikor koncedent do 15. 10. v tekočem letu ta dela odda vaškim skupnostim. Koncedent o tem pisno obvesti koncesionarja.
– javna snaga v vaseh Občine Pivka,
– vzdrževanja javne razsvetljave ter naprav za umirjanje prometa.
(3) Koncesija se izvaja na vseh občinskih cestah v Občini Pivka, razen v naselju Pivka.
(4) Način izvajanja koncesije se podrobneje določi s koncesijskim aktom.
36. člen 
(javna služba vzdrževanja javnih površin) 
(1) Vzdrževanje javnih površin je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje javnih površin v stanju, ki zagotavlja varnost in uporabnost ter vzpostavitev uporabnosti ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Gospodarska javna služba javne snage se opravlja v obliki koncesije skupaj za letno vzdrževanje in zimsko službo:
– vseh občinskih cestah ter pločnikih, kolesarskih stezah in avtobusni postaji v naselju Pivka,
– parkiriščih in počivališčih, javnih športnih in otroških igriščih, pešpoteh, stopniščih, dvoriščih javnih objektov na območju Občine Pivka,
– vzdrževanje pločnikov, kolesarske steze (državne kolesarske poti znotraj naselij) in avtobusnih postajališč ter javna snaga na občinskih cestah v naseljih Občine Pivka,
– razen vzdrževanja javne razsvetljave in naprav za umirjanje prometa.
(3) Način izvajanja koncesije se podrobneje določi s koncesijskim aktom.
37. člen 
(koncesijski akt) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakoni predpisane pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka. Koncesionar je lahko tudi konzorcij več fizičnih ali pravnih oseb.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so ta zahtevana z veljavno zakonodajo,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
– izpolnjevati finančne pogoje,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustrezno tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi koncedent.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z vsakokratno razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
(3) Večinsko merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena skupne vrednost del v koncesijskem obdobju brez DDV.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje do 5 let.
(5) Koncedent lahko podaljša koncesijo za največ dve leti, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
(6) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(7) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno zakonodajo.
(8) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
(9) Podrobnejši način izvajanja del, ki so predmet koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
(10) Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo vzdrževanih ali ne vzdrževanih površin in opreme, ki je predana v koncesijo kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je objektivno odškodninsko odgovoren, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo.
(11) Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
(12) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
(13) Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta z odpovednim rokom 6 mesecev,
– z odstopom od pogodbe z odpovednim rokom 6 mesecev,
– s sporazumno razvezo.
Podrobnejši pogoji prenehanja se določijo v vsakokratni koncesijski pogodbi.
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. V kolikor se spremeni subjekt koncesionarja zaradi prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali zaradi insolventnosti lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo skladno z določili zakonodaje s področja javnega naročanja.
VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST 
38. člen 
(omejitev uporabe občinske ceste) 
(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodbe ceste zaradi naravnih nesreč in podobno
lahko občinski upravni organ za ceste ob predhodnem opozorilu izvajalca rednega vzdrževanja s sklepom začasno oziroma najdalj za čas enega leta, do odprave vzroka, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenemu delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih ali drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja in ožje dele občine na območju katere so predvideni ukrepi. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije morata ob naravnih in drugih nesrečah o teh ukrepih obvestiti tudi občinski upravni organ za ceste.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 500 EUR.
39. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri lokalni zbirni in krajevni cesti 5 m,
– pri javni poti 5 m,
– pri kolesarski javni poti 2 m.
(5) Določbe četrtega odstavka tega člena se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s podrobnejšimi prostorskimi akti.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekt ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
40. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
(1) Objekti in naprave gospodarske infrastrukture, katerih investitor ni Občina Pivka, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način določenimi z dovoljenjem upravljavca občinske ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Upravljavec občinske ceste lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževane ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena zgradi gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
41. člen 
(dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti) 
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali v primeru, če bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru mora upravljavec naprav in napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti.
(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca občinske ceste, policijo, občinskega inšpektorja, občinskega redarja ter ožji del občine na območju katere se bodo predmetna dela izvajala.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca ceste ali v nasprotju z njim izvaja dela iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
42. člen 
(opravljanje del v območju občinske ceste) 
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del v območju občinske ceste se določijo pogoji za opravljanje teh del. Za večje posege v javne ceste in javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja lahko upravljavec občinske ceste in javne površine zahteva preplastitev celotne širine vozišča/voznega pasu ceste, kolesarske steze ali pločnika, po katerem se izvaja poseg. Pred izdajo soglasja lahko upravljavec kot jamstvo za dobro izvedena dela zahteva bančno garancijo oziroma drug ustrezen inštrument zavarovanja.
(3) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.
(4) Z globo 6.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 EUR.
43. člen 
(prekomerna prometna obremenitev občinske ceste s tovornimi vozili) 
(1) Prekomerna prometna obremenitev občinske ceste s tovornimi vozili je začasno ali trajno povečanje prometa tovornih vozil na določeni izvorno ciljni relaciji, ki poteka po odseku občinske ceste in je posledica izvajanja večjih investicijskih projektov ali izkoriščanja in gospodarjenja z naravnimi surovinami.
(2) Pri prekomerni prometni obremenitvi občinske ceste iz prejšnjega odstavka mora povzročitelj nositi sorazmerni del stroškov investicijskega vzdrževanja občinske ceste, katerega vzrok je povečana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprečnem obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno.
(3) Prekomerno prometno obremenitev določi upravljavec občinske ceste po zakonu, ki ureja ceste.
44. člen 
(največje dovoljene osne obremenitve vozil na občinskih cestah) 
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omenjenih osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
45. člen 
(največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na občinskih cestah) 
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih skupnih mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
46. člen 
(izredni prevoz po občinski cest) 
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.
(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje upravljavca občinske ceste. Upravljavec občinske ceste mora soglasje izdati v roku treh dni od prejetja vloge in ga po elektronski poti posredovati direkciji, sicer se šteje, da je soglasje dano.
(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste.
(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.
(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz potekal in občinsko redarstvo.
(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo in jih predpiše vlada.
(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah in cestah, ki jih upravlja upravljavec, so upravljavci teh cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.
(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je prepovedan.
(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo izdajatelji dovoljenj.
(13) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
47. člen 
(označitev vozil za izredni prevoz) 
(1) Vozila za izredni prevoz morajo biti označena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo rumene barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, so glede na kategorijo spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, mora biti na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »izredni prevoz«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje cest v zimskih razmerah, pa z napisom »pluženje-posipanje«.
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom. Udeleženci v prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
48. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti) 
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene upravljavec občinske ceste določi ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi upravljavec občinske ceste s soglasjem.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
49. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in vzdrževanje priključka ter njihova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek v cestnem svetu s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je potrebno graditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje s prvega odstavka.
(5) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko upravljavec občinske ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik, v primeru priključevanja občinske ceste pa občina.
(6) Upravljavec občinske ceste lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinske ceste z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če gradi priključek na občinsko cesto brez soglasja upravljavca občinske ceste ali v nasprotju z izdanim soglasjem, če priključek na občinsko cesto prilagodi brez soglasja ali v nasprotju z njim ter če ukine priključek na občinsko cesto brez ali v nasprotju z izdanim soglasjem.
(10) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
50. člen 
(posebni primeri varstva občinskih cest) 
Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste uporabljajo tudi glede:
– varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti,
– graditve žičniških naprav čez občinske ceste,
– izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti,
– omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.
51. člen 
(prepovedi ogrožanja občinske ceste ali prometa na njej) 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine,
2. po brežinah občinske ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete,
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali,
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa,
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete,
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa,
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja,
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi,
– odvajati odplake in druge tekočine,
– ovirati odtekanje vode,
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot 1 metra od roba cestnega sveta vzporedno z občinsko cesto,
5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati,
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj,
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi,
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravljavca občinske ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 EUR.
(9) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 EUR.
52. člen 
(naležne ploskve na kolesih vozil) 
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 500 EUR se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.
53. člen 
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti) 
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja,
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa,
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme,
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi,
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.
VIII. VARSTVO PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH 
54. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinske ceste iz 55. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
(3) Dovoljenje upravljavca občinske ceste za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na občinski cesti ne ustavi za več kot 30 minut.
55. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinske ceste in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinske ceste obvesti policijo, občinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ter ožji del občine, kjer bo izvedena zapora ceste.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na občinski cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.
(8) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. O zapori občinske ceste mora najmanj tri dni pred začetkom njenega izvajanja po e-pošti obvestiti policijo, občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način (Radio 94, spletna in fb stan občine).
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(10) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(11) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem ali v predpisanem roku in na predpisan način ne obvesti policije, občinskega inšpektorata in javnosti, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 EUR.
56. člen 
(začasne omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo, občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec občinske ceste, če v predpisanem roku in na predpisan način ne obvesti policije, občinskega inšpektorata o izvedbi zapore, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 EUR.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec občinske ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca pa z globo 500 EUR.
57. člen 
(polje preglednosti ob občinski cesti) 
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
58. člen 
(prometna ureditev na občinskih cestah) 
(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo upravljavec občinske ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot) in meje naselij,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– določitev prepovedi prehitevanja,
– določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja prometa,
– določitev prehodov za pešce in kolesarje,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, razen omejitev uporabe občinske ceste iz 38. člena tega odloka.
(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(4) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
59. člen 
(prometna signalizacija in oprema) 
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec občinske ceste.
(2) Na občinski cesti se sme turistična in druga obvestilna signalizacija postavljati samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
(3) Stranka, ki je predlagatelj turistične in druge obvestilne signalizacije, je dolžna na lastne stroške postaviti signalizacijo in jo tudi vzdrževati in odstraniti.
60. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je dovoljeno v obsegu, kot je predpisan z veljavnim občinskim prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne breme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda upravljavec občinske ceste na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste upravljavec občinske ceste izda za določen čas (za čas trajanja sejma, prireditve, razstave ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,7 m nad voziščem občinske ceste.
61. člen 
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah) 
(1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora občina brezplačno posredovati Direkciji RS za infrastrukturo najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta. Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.
(3) Upravljavec občinskih cest je dolžan voditi tudi banko cestnih podatkov, vzpostavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
62. člen 
(vodenje banke cestnih podatkov) 
(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o občinskih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko podatkov.
(2) BCP vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah, podatke o objektih na državnih oziroma občinskih cestah ter podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v prostoru.
(3) BCP vodi in vzdržuje za občinske ceste občina. Občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva, drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma zajemom podatkov neposredno na terenu.
(5) Topografske podatke o javnih cestah in objektih na njih, kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni zavezanec za vodenje in vzdrževanje podatkov posredovati organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje v treh mesecih od nastanka sprememb.
IX. NADZORSTVO NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH 
63. člen 
(opravljanje nadzorstva) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
64. člen 
(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest) 
(1) Medobčinski inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo zakon, ki ureja ceste in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo ceste),
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji kot to izhaja iz predpisov, ki urejajo ceste, ter omogočajo varno uporabo,
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo ceste,
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo ceste in izdanim dovoljenjem,
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju ceste,
– ali se priključki na ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo ceste,
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji iz predpisov, ki urejajo ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu,
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka medobčinski inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo,
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji zakona, ki ureja ceste in predpisi, ki urejajo ceste.
65. člen 
(začasni ukrepi omejitve uporabe ceste) 
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski inšpektor obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in traja do odprave razlogov za prepoved.
66. člen 
(naloge občinskega redarstva) 
Občinsko redarstvo pri opravljanju nadzora nadzira zlasti:
– prepoved ogrožanja varne uporabe kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest, na katerih se izvaja javni promet,
– največje dovoljene obremenitve in mase vozil,
– izredne prevoze,
– uporabo ustreznih naležnih ploskev vozil,
– omejitve uporabe javne ceste,
– pogoje, ob katerih se vozilo izloči iz prometa.
X. KONČNI DOLOČBI 
67. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02, 19/09, 54/10).
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03, 95/09, 3/14, 99/15).
68. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost