Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1321. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra, stran 3918.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednji nepremičnini: parceli 1403/9 katastrska občina 2167 Rateče.
II. 
Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 4781-3/2020-1
Kranjska Gora, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost