Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1293. Pravilnik o podelitvi nagrade Zlata čebela, stran 3831.

  
Na podlagi sedmega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena, sedmega odstavka 7. člena, drugega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o podelitvi nagrade Zlata čebela 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja sestavo, način odločanja, naloge in financiranje Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: odbor) in Komisije za pregled predlogov za nagrado Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: komisija), vsebino listine nagrade Zlata čebela, pogoje glede objave javnega poziva, vsebino javnega poziva za podelitev nagrade, vsebino poročila o delu, način razglasitve nagrade, objavo nagrajencev ter vsebino izjave o preprečevanju nasprotij interesov, varstvu podatkov in zaupnosti.
2. člen 
(podrobnejša sestava odbora) 
(1) Poleg ministra, pristojnega za kmetijstvo, so člani odbora strokovnjaki s področja:
1. kmetijstva,
2. ohranjanja narave,
3. čebelarstva,
4. mednarodnih zadev,
5. znanosti in raziskav (kot je zdravje, turizem in gospodarstvo),
6. kulturne dediščine.
(2) Prednost pri izbiri izmed predlaganih strokovnjakov s področja iz prejšnjega odstavka imajo strokovnjaki, ki imajo sedem let delovnih izkušenj s področja, za katero so imenovani in aktivno obvladajo angleški jezik.
3. člen 
(seje odbora) 
(1) Odbor zaseda na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga izmed članov odbora, na predlog predsednika, na prvi seji izvoli odbor.
(2) Odbor zaseda najmanj dvakrat letno.
4. člen 
(odločanje odbora) 
(1) Odbor lahko dela in odloča, če je na seji prisotna več kakor polovica vseh članov odbora.
(2) Če ni z zakonom, ki ureja nagrado Zlata čebela določeno drugače, odbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov odbora.
(3) Če je izid glasovanja neodločen, odbor glasovanje ponavlja toliko časa, dokler med izenačenimi kandidati za nagrado eden ne prejme večine glasov. Če po ponovljenih glasovanjih noben kandidat ne prejme potrebne večine, odloči glas predsednika odbora.
(4) Odbor lahko zaseda tudi na daljavo, vendar odločitve v tem primeru sprejema na podlagi pisno oddanih glasov članov odbora. Podrobnejši način izvedbe sej odbora na daljavo je določen v poslovniku odbora.
5. člen
(komisija) 
(1) Komisijo sestavlja največ pet članov, ki so zaposleni v javni upravi in so strokovnjaki z enega od področij, navedenih v prvem odstavku 2. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21), ter jih z večino glasov prisotnih članov odbora izvoli odbor, imenuje pa predsednik odbora. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
(2) Če je v komisijo predlagan član, ki ni zaposlen na ministrstvu, potrebuje pred imenovanjem pisno soglasje predstojnika organa, pri katerem je zaposlen.
(3) Komisija dela in odloča, če je na seji prisotna več kakor polovica vseh članov komisije.
(4) Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
(5) Če je izid glasovanja neodločen, odbor glasovanje ponavlja toliko časa, dokler med izenačenimi kandidati eden ne prejme večine glasov. Če po ponovljenih glasovanjih noben kandidat ne prejme potrebne večine, odloči glas predsednika komisije.
6. člen 
(zapisnik) 
(1) O delu odbora in komisije na sejah se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o:
1. številu prisotnih, odsotnih in opravičenih,
2. dnevnem redu,
3. poteku seje, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih,
4. poimenskih rezultatih glasovanj,
5. vsebinskih povzetkih razprav s sestanka in
6. vsebinsko utemeljenih obrazložitvah sprejetih odločitev.
(2) V zapisnik se vpišejo rezultati glasovanj.
7. člen 
(strokovna in administrativna pomoč odboru in komisiji) 
Strokovna in administrativna dela za odbor in komisijo zagotavlja in opravlja ministrstvo.
8. člen 
(preprečevanje nasprotja interesov, varstvo podatkov in zaupnosti) 
(1) Predlagani član odbora ali komisije mora pred imenovanjem za člana odbora ali komisije podpisati izjavo o preprečevanju nasprotja interesov, varstvu podatkov in zaupnosti na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru dejanskega ali možnega obstoja nasprotja interesov v zvezi s posameznim predlogom iz 14. člena tega pravilnika, mora član o tem takoj z izjavo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, obvestiti predsednika in se s tem izločiti iz postopka nadaljnjega odločanja o predlogu.
9. člen 
(varstvo podatkov in zaupnost) 
Člani odbora in komisije kot zaupne varujejo vse podatke iz gradiva, ki se obravnava v okviru dela odbora oziroma komisije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.
10. člen 
(financiranje in povračilo stroškov) 
(1) Ministrstvo članu odbora povrne stroške v zvezi z delom v odboru (stroški nočitve, prevoza in prehrane) ter pri tem smiselno uporabi določila uredbe, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
(2) Sredstva za delovanje odbora in sredstva za nagrado Zlata čebela se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
(3) Člani komisije opravljajo delo v okviru svojih rednih delovnih nalog.
11. člen 
(vsebina listine nagrada Zlata čebela) 
(1) V listino se vpišejo:
– naslov nagrajenega dela,
– ime nagrajenca oziroma imena nagrajencev.
(2) Listino podpišeta predsednik Republike Slovenije in predsednik odbora.
12. člen 
(poziv) 
Javni poziv za podelitev nagrade Zlata čebela se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in reprezentativnih mednarodnih organizacij (kot je www.fao.org) ter na spletni strani www.worldbeeday.org. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od objave javnega poziva.
13. člen 
(vsebina poziva) 
(1) V pozivu se določijo:
1. podrobnejša opredelitev področja, za katero se razpisuje nagrada,
2. višina nagrade,
3. obvezne vsebine predloga za nagrado,
4. podrobnejša merila in pogoji za področje, za katero se razpisuje nagrada za tekoče leto,
5. rok, do katerega morajo biti predlogi vloženi,
6. kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila,
7. naslov, na katerega je treba poslati predloge,
8. postopek obravnave predloga,
9. način obveščanja ter
10. obrazec za prijavo v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Predlogi morajo prispeti v pisni obliki na obrazcu v zaprti ovojnici. Predlogi se lahko oddajo v slovenskem ali angleškem jeziku, kadar vlagatelj ni iz Republike Slovenije.
14. člen 
(pregled prispelih predlogov) 
(1) Odbor pregleda vse pravočasno prispele predloge in sestavi seznam prejetih predlogov.
(2) Če je na razpis prispelo več kakor 20 predlogov komisija predloge pregleda, oceni ter za odbor sestavi poročilo o vseh prispelih predlogih za podelitev nagrade in prednostni seznam.
(3) Komisija in odbor lahko preverita navedbe v utemeljitvah in pozoveta predlagatelja k dopolnitvi predloga in predložitvi dodatnih pojasnil.
15. člen 
(dodatna pojasnila komisije) 
Če odbor meni, da poročilo komisije ni zadostno, lahko pred dokončno odločitvijo o izbiri prejemnika nagrade komisijo zaprosi za dodatna pojasnila, vendar le za tiste kandidate, ki so uvrščeni na prednostni seznam.
16. člen
(vsebina poročila o delu) 
(1) Poročilo o delu vsebuje podatke o članih odbora, komisije in njeni sestavi, številu sej odbora in komisije, dnevu objave in evidenčni številki javnega poziva, številu prejetih predlogov za nagrado Zlata čebela, o številu predlogov, ki so bili vloženi po roku in niso bili predmet izbirnega postopka, o tem, koliko od predlaganih kandidatov je bilo fizičnih in koliko pravnih oseb, o področjih njihovega dela in podeljeni nagradi.
(2) Finančni del poročila obsega podatke o višini porabljenih proračunskih sredstev za nagrado in višini morebitnih drugih stroškov, povezanih z delovanjem odbora in komisije.
17. člen 
(razglasitev prejemnika nagrade) 
Prejemnik nagrade Zlata čebela za posamezno leto se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in mednarodnih organizacij ter na spletni strani www.worldbeeday.org.
18. člen 
(potek podelitve) 
Nagrado Zlata čebela izroči predsednik Republike Slovenije, ki ob tem prebere utemeljitev odbora, zakaj se prejemniku nagrada podeljuje.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-144/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-2330-0035
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost