Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1316. Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria, stran 3903.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria 
Št. 371-200/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria 
1. člen 
(1) S tem odlokom se za del mesta Koper - Capodistria, opredeljen kot »staro jedro mesta Koper - Capodistria«, določi posebna prometna ureditev ter ukrepi za zagotavljanje spoštovanja te ureditve.
(2) Pristojni organ po določilih tega odloka je organ občinske uprave, pristojen za promet. S sklepom župana se zaradi racionalizacije postopkov pravice ali pristojnosti pristojnega organa, ki izhajajo iz tega odloka, lahko delno ali v celoti prenesejo na druge organe občinske uprave.
2. člen 
»Staro jedro mesta Koper - Capodistria« po tem odloku obsega območje mesta Koper - Capodistria, ki je omejeno z vzdolžno osjo Vojkovega nabrežja – Riva J. P. Vojko, Pristaniške ulice – Strada del Porto in podaljška vozišča Pristaniške ulice – Strada del Porto skozi Ukmarjev trg – Piazza Ukmar do križišča Belvederja – Belvedere ter po Kopališkem nabrežju – Riva dei bagni in Severni obvoznici – Tangenziale nord do križišča s povezovalno cesto med Severno obvoznico – Tangenziale nord in Vojkovim nabrežjem – Riva J.P. Vojko pri samostanu Sv. Ane (v nadaljevanju tudi: »mestno jedro«).
3. člen 
V tem odloku uporabljeni pojmi pomenijo:
1. »Vsa vozila« so vsa motorna vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega odloka.
2. »Dostavna vozila« so vozila za opravljanje dostave blaga in so s firmo označena vozila v lasti oseb, registriranih za opravljanje trgovske, prevozniške, obrtne, storitvene ali druge dejavnosti, katerih voznik lahko ob nadzoru vožnje oziroma prisotnosti vozila na območju mestnega jedra v danem trenutku in na danem kraju dokaže njeno upravičenost, ki je podana zaradi dovažanja ali odvažanja blaga za potrebe trgovske, gostinske ali druge gospodarske dejavnosti ali občanov, o čemer je čas in kraj dobave oziroma prevzema blaga razviden iz dobavnice, računa in podobnega dokumenta. Dostavnim vozilom je dovoljeno ustavljanje v času, ki je potreben za manipulacijo, vendar samo na prostorih, kjer parkiranje ni prepovedano. Dostava na območju mestnega jedra je možna samo v času, ki opredeljen na prometni signalizaciji.
3. »Servisna vozila« so vozila, ki jih uporabljajo izvajalci storitvenih dejavnosti na domu oziroma v poslovnih prostorih naročnika, kadar tovor ali naprave, od katerih je odvisno opravljanje konkretnega naročila oziroma posla, neobhodno terjajo vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju mestnega jedra s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta. Servisna vozila morajo biti označena tako, da so njihov servisni značaj ter podatki o izvajalcu »servisne dejavnosti« na vozilu trajno ali začasno na opazen način označeni. Kot servisna vozila se ne šteje vozila, ki jih uporabljajo izvajalci gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov.
4. »Vozila javnih služb« so označena službena vozila izvajalcev državnih in lokalnih gospodarskih javnih služb (čiščenje ulic, odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, oskrba s pitno vodo, javna kanalizacija, elektrodistribucija, javna razsvetljava, vzdrževanje cest in zelenic, pošta, telefonska družba in drugi kabelski operaterji, odvoz vozil, vzdrževanje gasilnih aparatov, dimnikarstvo in pogrebna služba in druge po predpisih organizirane gospodarske javne službe), kadar morajo opravljati dejavnost v okviru javne službe na območju mestnega jedra.
5. »Intervencijska vozila« so označena službena vozila reševalne službe, službe prve pomoči oziroma zdravstvene in patronažne službe, policije, gasilcev, organov komunalnega nadzora ter drugih intervencijskih vozil med opravljanjem njihove dejavnosti.
6. »Vozila invalidnih oseb« so motorna vozila, označena s parkirno karto za invalida, ki jo je izdala pristojna upravna enota.
7. »Avto-taksi vozila« so s predpisanimi oznakami označena vozila za avto-taksi prevoze.
8. »Vozila z dovolilnico« so vozila, za katera je skladno z določili tega odloka pridobljena dovolilnica za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra.
9. »Stanovanje« po tem odloku je skupina prostorov, namenjenih za prebivanje občanov, ki so funkcionalna celota in je v zemljiški knjigi vknjižena kot etažna lastnina ter je v katastru stavb, ki ga vodi pristojni upravni organ (GURS) evidentirano kot stanovanje s svojo identifikacijsko oznako (sestavljena iz številke stavbe in številke stanovanja) in ima kot dejansko rabo določeno stanovanje ali stanovanje v večstanovanjski stavbi. Če za stanovanje v večstanovanjskem objektu ni izvedena etažna delitev, vknjižba v zemljiški knjigi in vpis v katastru stavb, se objekt obravnava kot eno stanovanje.
10. »Dovolilnica« je dokument, ki ga izda pristojni občinski upravni organ za določeno vozilo in v katerem so navedene prometne površine, ki jih sme vozilo uporabljati ter morebitne posebne omejitve v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica lahko dovoljuje vožnjo, ustavljanje ali parkiranje. Dovolilnica se izda v digitalni ali tiskani obliki.
11. »Upravičenec za pridobitev dovolilnice« je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega odloka.
12. »Ustavitev vozila« je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma raztovori tovor.
13. »Parkiranje vozila« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili.
4. člen 
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, razen z dovoljenjem pristojnega organa in v primerih, ko gre za vozila javnih služb in intervencijskih vozil.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje za promet motornih vozil, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka tega člena, ko gre za prevoz nedeljivega tovora, ki zaradi velikosti, narave ali oblike ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
5. člen 
(1) Vse javne prometne površine na območju mestnega jedra so razvrščene v eno od naslednjih skupin:
a. območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa;
b. območje za pešce z omejenim lokalnim prometom;
c. območje za parkiranje ob plačilu parkirnine;
d. območja za parkiranje z dovolilnico;
e. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti;
f. območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico.
(2) Župan lahko sprejme načrt prometne ureditve in signalizacije, s katerim se grafično ponazorijo območja iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(1) Območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je območje, po katerem je dovoljen samo promet pešcev. Kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev lahko uporabljajo ta območja, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.
(2) Izjemoma smejo po teh površinah voziti intervencijska vozila in vozila javnih služb.
(3) Zaradi organizacije javnih prireditev ali izvedbo gradbenih posegov sme pristojni organ dovoliti uporabo območij za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa tudi vozilom, nujno potrebnim za organizacijo prireditev ali izvedbo gradbenih posegov.
(4) Območja iz prvega odstavka so: Titov trg – Piazza Tito, Verdijeva ulica – Via Giuseppe Verdi, Carpacciov trg – Piazzale Vittor Carpaccio, Gramscijev trg – Piazzale Antonio Gramsci, Martinčev trg – Piazza Peter Martinc, Prešernov trg – Piazza France Prešeren (razen dela, ki služi povezavi med Tominčevo ulico – Via Jožef Tominc in Župančičevo ulico – Via Oton Župančič), Čevljarska ulica – Calegaria in Muzejski trg – Piazzale del museo.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Območje za pešce z omejenim lokalnim prometom je območje, na katerem je dovoljen le omejen motorni promet. Na teh območjih vozila z dovolilnico na javnih površinah ne smejo parkirati, lahko pa se na njih ustavljajo zaradi manipulacije tovora ali jih prevozijo do površin, na katerih je parkiranje dovoljeno (funkcionalne površine, dvorišča, garaže).
(2) Dostop na območje iz prvega odstavka je lahko zaprt s premično fizično oviro.
(3) Dostavna, servisna, intervencijska, avto-taksi vozila in vozila javnih služb lahko tako območje uporabljajo le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev. Za dostop na območja zaprta s premično fizično oviro si morajo upravičenci pridobiti ključ, kartico, daljinski upravljalnik ali drugo napravo, ki odpira premično fizično oviro.
(4) Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom so: Tominčeva ulica – Via Jožef Tominc, del Prešernovega trga – Piazza France Prešeren (del, ki služi za povezavo med Župančičevo – Via Oton Župančič in Tominčevo ulico – Via Jožef Tominc), Župančičeva ulica – Via Oton Župančič – spodnji del, Dapontejeva reber – Erta da Ponte, Kačja ulica – Calle della Biscia, Repičeva ulica – Via Hiacint Repič, del Dimnikarske ulice – Calle dello spazzacamino, območje Gortanovega trga – Piazza Vladimir Gortan in Staničevega trga – Piazzetta Valentin Stanič in druge ulice, ki so dostopne preko teh dveh trgov.
(5) Upravičenci za pridobitev dovolilnice za dostop na območja za pešce z omejenim lokalnim prometom, ki jim ta ne dovoljuje parkiranja, lahko pridobijo posebni abonma za parkiranje na javnih parkiriščih, ki jih župan določi s sklepom o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« ali posebni abonma za parkiranje v parkirnih objektih, kjer občina omogoča parkiranje občanom. Postopek pridobitve posebnega abonmaja se določi s sklepom župana, ki ureja izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
(6) Župan s sklepom lahko določi, da je del mestnega jedra, ki je dostopen preko Kidričeve ulice, območje za pešce z omejenim lokalnim prometom.
(7) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan območje, ki sodi v območje za pešce z omejenim lokalnim prometom, določi upravičence za dostop na območje, parkiranje stanovalcev, izvajanje dostave ter ostale zadeve v zvezi z uvedbo omejitve dostopa na območje.
(8) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(1) Območje za parkiranje ob plačilu parkirnine je parkirišče ali del vozišča oziroma označen pas za parkiranje na vozišču, ki ga lahko uporabljajo vsa vozila proti plačilu parkirnine. Plačilo parkirnine se uredi na način, kot ga določa odlok o ureditvi gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
(2) Območja iz prvega odstavka so označena s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Območja iz prvega odstavka so Vergerijev trg – Piazzale Pier Paolo Vergerio, Trgu Brolo – Brolo, parkirišča ob Severni obvoznici – Tangenziale nord z izjemo Ribiškega trga – Piazza dei pescatori in parkirni objekt pod Muzejskim trgom (GH Belveder), ki je dostopen iz Kopališkega nabrežja.
(4) Brezplačna uporaba parkirišča za vozila z dovolilnicami je na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio ter na Trgu Brolo – Brolo možna samo za vozila z dovolilnicami, ki jih pridobijo upravičenci za pridobitev dovolilnice s stalnim prebivališčem na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio ter na Trgu Brolo – Brolo.
(5) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(1) Območje za parkiranje z dovolilnico je javna površina, na kateri se lahko parkira skladno s cestno prometnimi predpisi tako, da se ne ovira ali ogroža ostalih udeležencev v prometu ter da ni ovirana vožnja intervencijskih vozil ter vozil dostave. Na večjih javnih površinah, kjer je možno, se posamezna parkirna mesta označijo s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Dostop na območje za parkiranje z dovolilnico je lahko zaprt s premično fizično oviro.
Župan s sklepom določi območje za parkiranje z dovolilnico, kjer se dostop omeji s premično fizično oviro. S sklepom župan določi čas dostave na območju, način dostopa imetnikov dovolilnice na območje in druge ukrepe pomembne za izvajanje prometnega režima in zagotavljanje prometne varnosti.
(3) Upravičenci za pridobitev dovolilnice, ki se odpovejo dovolilnici, ki omogoča parkiranje, lahko pridobijo možnost pridobitve posebnega abonmaja za parkiranje na javnih parkiriščih izven mestnega jedra ali posebnega abonmaja za parkiranje v garažnih objektih, kjer občina omogoča parkiranje občanom.
(4) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena in na javni površini parkira vozilo brez dovolilnice.
10. člen 
(1) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, se dodeli v uporabo po postopku, določenem v odloku, ki ureja javne ceste oziroma javne površine. Rezervirane parkirne prostore smejo uporabljati samo vozila, za katera je tako določeno s pogodbo o rezervaciji teh parkirišč. Z rezerviranimi parkirnimi prostori upravlja izvajalec gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
(2) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(1) Območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in parkiranje vozil z dovolilnico, je celotno območje znotraj mestnega jedra, ki ne sodi med druga območja, opredeljena s 4. členom in kjer vožnja ali parkiranje nista posebej prepovedana s prometnim znakom ali po splošnih predpisih ter je dovoljenja vožnjo z hitrostjo, ki ne presega 10 km/h.
(2) Območje umirjenega prometa se lahko uvede tudi na drugih cestah, kjer vožnja ni omejena z dovolilnicami in kjer je to določeno s prometno signalizacijo. Vožnja je dovoljena samo na voznih površinah in označenih parkiriščih, pod pogoji, ki veljajo za območja umirjenega prometa.
(3) Območje umirjenega prometa je namenjeno predvsem gibanju pešcev, izjemoma pa ga za vožnjo, ustavljanje in parkiranje smejo uporabljati tudi vozila, skladno s postavljeno prometno signalizacijo.
(4) Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno ustavijo in prepustijo prednost pešcem in drugim udeležencem v prometu, ki imajo na območjih umirjenega prometa prednost.
(5) Avto-taksi vozila ter dostavna vozila smejo območja iz prvega odstavka uporabljati samo za vožnjo in ustavljanje, medtem ko se vozila javnih služb in intervencijska vozila na njih smejo muditi samo v času, ko je njihova prisotnost nujna zaradi opravljanja njihove dejavnosti.
(6) Vozniki motornih koles in koles z motorjem, ki imajo stalno prebivališče na območju mestnega jedra, ne potrebujejo dovolilnice za vožnjo po območju prometnih površin iz prvega odstavka, kadar uporabljajo najkrajšo pot s površin kjer ni omejitev tovrstnega prometa do svojega doma. Pri sebi morajo imeti dokument, iz katerega je razvidno njihovo stalno prebivališče. Ostali vozniki (brez stalnega prebivališča na območju mestnega jedra) motornih koles in koles z motorjem po površinah iz prvega odstavka ne smejo voziti na motorni pogon.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena ter vozi motorno vozilo za katero ni bila pridobljena dovolilnica.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z določbo četrtega ali šestega odstavka tega člena.
(9) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki v območju umirjenega prometa ravna v nasprotju z določbo četrtega ali šestega odstavka tega člena.
12. člen 
(1) Dovolilnico izda na vlogo pravne ali fizične osebe organ občinske uprave, pristojen za promet. Dovolilnica je vezana na določeno vozilo. Na tiskani dovolilnici je označena registrska številka vozila, serijska številka dovolilnice, naslov z hišno številko upravičenca ter rok njene veljavnosti.
(2) Upravičenec skupaj z izdano dovolilnico prejme tudi izvod obrazca vloge in potrdila o prejemu dovolilnice, v katerem so poleg podatkov iz dovolilnice navedene tudi prometne površine, ki jih sme uporabljati vozilo s to dovolilnico ter morebitne posebne omejitve. Pri izdaji digitalne dovolilnice upravičenec prejme elektronski dokument, ki vsebuje podatke o izdani dovolilnici, podatke o prometnih površinah, ki jih sme uporabljati vozilo z dovolilnico ter morebitne posebne omejitve.
(3) Prometne površine, na katerih sme upravičenec parkirati motorno vozilo se določijo v neposredni bližini naslova stalnega prebivališča upravičenca, Upravičenec mora na območju starega mestnega jedra voziti po prometnih površinah, ki predstavljajo dostop do stanovanja upravičenca po najkrajši možni poti.
(4) Dovolilnica je lahko dvoletna, enoletna, začasna ali enodnevna.
(5) Postopek za izdajo dovolilnic določi pristojni organ.
13. člen 
(1) Dvoletno dovolilnico lahko pridobi:
Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru kot lastnik osebnega avtomobila, oziroma kombiniranega avtomobila na katerega se nanaša dovolilnica ali kot uporabnik na podlagi pogodbe o leasingu, registriranega do največje dovoljene skupne mase 3,5 tone in katerega širina (brez ogledal) ne presega 2,00 metrov in dolžine 5,00 metrov, lahko pridobi eno dovolilnico na stanovanje v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče, pod pogojem:
a. da je lastnik stanovanjske enote ali
b. da priloži soglasje lastnika(-ov) stanovanjske enote ali
c. da v primeru solastništva priloži soglasje ostalih solastnikov stanovanjske enote.
(2) Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru, ki na podlagi pogodbe uporablja vozilo, ki je v lasti gospodarske družbe ali pravne osebe (službeno vozilo), pod pogojem, da za stanovanje v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče še ni izdana nobena druga dovolilnica in ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz prve alineje.
(3) Pravna oseba ali fizična oseba, ki na območju mestnega jedra razpolaga s parkirnim prostorom, ki ni javna površina (garaža, dvorišče, funkcionalna površina) in potrebuje dovolilnico za dostop do teh prostorov. Taka dovolilnica ne dovoljuje parkiranja na javnih površinah.
(4) Upravičenec do dvoletne dovolilnice po prvem odstavku tega člena odloka, ki mu Mestna občina Koper omogoča ali zagotavlja pravico do parkirnega mesta v parkirnem objektu v lasti Mestne občine Koper ali objektu, kjer Mestna občina Koper pridobi pravico uporabe parkirnih prostorov za potrebe parkiranja motornih vozil v lasti prebivalcev s stalnim prebivališčem v mestnem jedru ni upravičen do pridobitve dvoletne dovolilnice, ki upravičencu dovoljuje parkiranje na javnih prometnih površinah, ki se nahajajo na območju starega jedra mesta Koper - Capodistria. Upravičencu se izda dovolilnica, ki dovoljuje vožnjo in ustavljanje na javnih prometnih površinah za potrebe dostave ter prepoveduje parkiranje na teh prometnih površinah.
(5) Do dovolilnice iz prvega odstavka tega člena ni upravičen stalni prebivalec mestnega jedra, ki ima stalno prebivališče prijavljeno v stanovanjski enoti, ki je bila pridobljena s posegom v prostor pri katerem se je spremenila namembnost objekta v stanovanjsko ali se je povečalo število stanovanjskih enot v objektu skladno z določbami prostorskega akta, ki velja na območju starega jedra mesta Koper - Capodistria (v času sprejetja odloka: določbe drugega in tretjega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni obj., 29/91, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18 in 18/20). Stalni prebivalec mestnega jedra ima zagotovljeno parkirno mesto na parceli namenjeni gradnji ali na parkirni površini, ki nima statusa javnega parkirišča in sicer na območju, ki se ureja s tem odlokom, z ustrezno razpolagalno pravico.
14. člen 
Enoletno dovolilnico lahko pridobi pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost na območju mestnega jedra in razpolaga z rezerviranim parkirnim prostorom za svoje službeno vozilo oziroma vozila na javni površini, če za dostop do rezerviranega parkirnega prostora potrebuje dovolilnico. Na drugih javnih površinah taka dovolilnica ne sme dovoliti parkiranja.
15. člen 
(1) Začasno dovolilnico lahko za določeno vozilo pridobi pravna ali fizična oseba, ki samostojno izvaja registrirano dejavnost, kadar je to nujno potrebno zaradi:
izvajanja gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov v mestnem jedru ali
(2) potrebe po prevozih tovora v mestno jedro, če je to objektivno nujno potrebno za izvajanje poslovne dejavnosti na tem območju.
(3) Fizična oseba, ki sicer nima pravice do dovolilnice, lahko pridobi začasno dovolilnico, ko nudi pomoč in nego na domu uživalcu dodatka za pomoč in postrežbo, priznanega s strani pristojnega organa, ki je prebivalec starega mestnega jedra in mu za njegovo stanovanje ni bila izdana dovolilnica.
(4) Začasna dovolilnica iz prvega odstavka se izda z veljavnostjo od enega do 90 dni, dovolilnica iz drugega odstavka pa za potrebni čas, vendar največ za obdobje enega leta. Začasna dovolilnica se izda v upravnemu postopku izdaje dovoljenja za uporabo javne površine.
16. člen 
(1) Enodnevno dovolilnico si mora za potrebe enkratnega dostopa (dostava kuriva, pohištva, odvoza kosovnega odpada, manjša vzdrževalna dela, selitev ipd.) na območje starega jedra mesta Koper - Capodistria, na prometne površine kjer je dovoljena vožnja za motorna vozila z dovolilnicami pridobiti upravičenec oziroma voznik motornega vozila.
(2) Enodnevno dovolilnico si upravičenec pred dostopom na območje starega jedra mesta Koper - Capodistria pridobi na prodajnem mestu izvajalca gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«. Izvajalec gospodarske javne službe lahko omogoči tudi spletno prodajo enodnevnih dovolilnic.
(3) Na enodnevni dovolilnici mora biti navedena registrska oznaka motornega vozila za katero je izdana, dan in ura njene izdaje, dan veljavnosti ter območje veljavnosti (ulica ali trg).
(4) Župan s sklepom določi postopek pridobitve enodnevne dovolilnice, njeno ceno, območje uporabe ter morebitne omejitve pri njeni uporabi.
(5) Enodnevna dovolilnica ne dovoljuje parkiranja na parkirnih površinah kjer se izvaja javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
17. člen 
(1) Kadar se vozilo, za katero je izdana dovolilnica, nahaja na območju mestnega jedra, mora voznik dovolilnico postaviti, zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali na prednje vetrobransko steklo z notranje strani vozila tako, da je jasno vidna in v celoti čitljiva njena vsebina z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
(2) Voznik vozila z dovolilnico mora imeti pri sebi obrazec vloge in potrdila z drugega odstavka 12. člena in ga je dolžan pokazati organu nadzora na njegovo zahtevo.
(3) Z globo 40 eurov se na kraju prekrška kaznuje lastnik oziroma voznik motornega vozila z veljavno dovolilnico, ki ravna v nasprotju s določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
18. člen 
Imetnik dovolilnice, mora dovolilnico vrniti organu, ki mu jo je izdal:
– če odtuji vozilo, za katero je izdana – ob odjavi vozila;
– ob spremembi naslova – v 15 dneh po preselitvi;
– ob prenehanju drugih razlogov, ki so utemeljevali pridobitev dovolilnice – v 15 dneh po prenehanju razlogov.
(2) Odvzem dovolilnice lahko odredi organ, ki izvaja nadzor v naslednjih primerih:
– ko obstaja utemeljeni sum, da je dovolilnica ponarejena;
– ko se dovolilnica nahaja na drugem vozilu za katerega ni bila izdana;
– v drugih primerih zlorabe v skladu z zakonodajo.
19. člen 
(1) Voznik vozila, za katero je izdana dovolilnica, lahko z vozilom vozi, ustavlja ali parkira le po prometnih površinah, ki so navedene v izvodu obrazca vloge in potrdila o prejemu dovolilnice ali dovoljenju iz tretjega odstavka 16. člena tega odloka in sme na območju mestnega jedra parkirati vozilo le, kjer parkiranje ni prepovedano s prometnim znakom oziroma po splošnih predpisih ali ga umakniti z javnih površin (na funkcionalne površine, na dvorišče, v garažo), če ima to možnost.
(2) Dovolilnica vozilu ne zagotavlja parkirnega prostora, razen dovolilnic iz 14. člena.
(3) Z globo 40 eurov se na kraju prekrška kaznuje lastnik oziroma voznik motornega vozila z veljavno dovolilnico, ki ravna v nasprotju s določbami prvega odstavka tega člena.
20. člen 
Za potrebe izvajanja tega odloka župan sprejme ustrezne akte.
21. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občinske uprave za nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov (v času sprejetja tega odloka: Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje).
22. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria (Uradne objave, št. 79/2007 in 24/2010).
23. člen 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-200/2021
Koper, dne 25. marca 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sulla disciplina del traffico nel centro storico della città di Koper - Capodistria 
Prot. n. 371-200/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi del primo comma dell’articolo 6 della Legge sulla normativa del traffico stradale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 82/13 – testo consolidato ufficiale, 69/17 – rett., 68/16, 54/17, 3/18 – Sentenza Della CC, 43/19 – Sigla: ZVoz-1B e 92/20), del secondo comma dell’articolo 100 della Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS n. 109/10, 48/12, 36/14 – Sentenza Della CC, 46/15 e 10/18) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 25 marzo 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sulla disciplina del traffico nel centro storico della città di Koper - Capodistria 
Articolo 1 
(1) Il presente decreto stabilisce, per la parte della città di Koper - Capodistria, definita “centro storico della città di Koper - Capodistria”, la particolare disciplina del traffico e i provvedimenti intesi a garantirne il rispetto.
(2) Il presente decreto designa quale organo competente, l’organo dell’amministrazione comunale preposto alle questioni del traffico. Ai fini di snellire le procedure, il Sindaco ha la facoltà di trasferire, tramite apposita Delibera, parte o la totalità dei diritti o attribuzioni dell’organo competente ad altri organi dell’amministrazione comunale.
Articolo 2 
Ai sensi del presente decreto si intende “Centro storico di Koper - Capodistria” l’area delimitata dall’asse longitudinale di Riva Janko Premrl Vojko – Vojkovo nabrežje, Strada del Porto – Pristaniška ulica e il rispettivo prolungamento attraverso Piazza Ukmar – Ukmarjev trg fino all’incrocio di Belvedere – Belveder, proseguendo lungo Riva dei Bagni – Kopališko nabrežje e la Tangenziale nord – Severna obvoznica, fino all’incrocio con la strada di collegamento tra la Tangenziale nord – Severna obvoznica e Riva Janko Premrl Vojko – Vojkovo nabrežje presso il monastero di S. Anna (nel testo a seguire: “centro storico”).
Articolo 3 
Nel presente decreto i termini utilizzati hanno il seguente significato:
1 “Tutti i veicoli” sono tutti i veicoli a motore che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4 del presente decreto.
2 “Veicoli per le consegne” sono i veicoli destinati alle consegne di merci e recano gli appositi contrassegni della ditta, sono di proprietà di persone, autorizzate a esercitare attività commerciali, di trasporto, artigianali, dei servizi e altre, mentre il rispettivo conducente deve essere in grado, in caso di controllo del traffico nel centro storico, a giustificarne la presenza in tale luogo per motivi di distribuzione o ritiro di merci necessarie all’espletamento delle attività commerciali, di ristorazione o altre, oppure al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, ove l’orario e il luogo di consegna ovv. ritiro merci dev’essere evidente dall’ordine, dalla fattura o da altro documento affine. Ai veicoli per le consegne, la sosta consentita nei luoghi ove non vige il divieto di parcheggio, è quella necessaria per la manipolazione delle merci. Le consegne delle merci nel centro storico sono ammesse solamente negli orari riportati sulla segnaletica stradale.
3 “Veicoli di servizio” sono i veicoli, usati dai prestatori dei servizi a domicilio ovvero nei locali d’esercizio del committente, nei casi in cui le merci o le attrezzature necessarie all’attuazione del servizio ovv. affare, richiedano l’uso di veicoli, la rispettiva sosta o parcheggio nel centro storico. Il periodo e il luogo d’intervento devono essere riportati nell’ordine, fattura o altro documento affine. I veicoli in oggetto devono recare, in maniera ben leggibile, permanente o provvisoria, il contrassegno dal quale scaturisce l’attività del servizio e i dati del prestatore del servizio. Non si considerano veicoli di servizio i veicoli usati dagli operai e tecnici che effettuano lavori edili, eseguono impianti o altri interventi necessari alla costruzione o al restauro di edifici.
4 “Veicoli dei servizi pubblici” sono i veicoli di servizio, debitamente contrassegnati, usati dai prestatori dei servizi pubblici economici statali o locali (pulizia delle strade, asporto dei rifiuti urbani e di materie di riciclaggio, approvvigionamento idrico, rete fognaria pubblica, distribuzione dell’energia elettrica, illuminazione pubblica, manutenzione strade e aiuole, servizi postali, telefonici e altri operatori via cavo, rimozione veicoli, manutenzione di estintori, servizi di spazzacamini, servizi funebri e altri servizi pubblici economici, organizzati a seconda della normativa), quando devono svolgere la propria attività nell’ambito del servizio pubblico nell’area del centro storico.
5 “Veicoli di pronto intervento” sono i veicoli di servizio, debitamente contrassegnati, dei servizi di soccorso, di pronto intervento ovv. i servizi sanitari e cure a domicilio, i veicoli della polizia, dei vigili del fuoco, degli organi di vigilanza comunale e altri veicoli di pronto intervento durante l’esercizio delle rispettive mansioni.
6 “Veicoli di persone disabili” sono i veicoli a motore, corredati del contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato dall’Unità amministrativa competente in materia.
7 “Veicoli usati per il servizio taxi” sono i veicoli debitamente contrassegnati, destinati al trasporto con taxi.
8 “Veicoli muniti di permesso” sono i veicoli, per i quali il presente decreto prevede il permesso per l’utilizzo delle superfici del traffico nell’area del centro storico.
9 “Abitazione” ai sensi del presente decreto è un gruppo di locali, destinati all’abitazione dei cittadini, che compongono un’unità funzionale e sono iscritti nel libro fondiario quale proprietà condominiale ed identificati nel catasto degli edifici, tenuto dal competente organo amministrativo (Amministrazione geodetica della RS) quale abitazione con proprio contrassegno di identificazione (composto dal numero dell’edificio e dal numero dell’abitazione) e la cui destinazione d’uso effettiva è abitazione o abitazione in stabile pluriresidenziale. Se per l’abitazione che fa parte dello stabile pluriresidenziale non è iscritta nel registro fondiario la proprietà condominiale, non figura come tale nel catasto o non è presente in altri registri, lo stabile si considera quale un’abitazione.
10 “Permesso” è il documento, rilasciato dal competente organo amministrativo comunale per un determinato veicolo, con sopra indicate le superfici dove è ammessa la circolazione, come pure le eventuali limitazioni conformi alle disposizioni del presente decreto. Il permesso può riferirsi alla circolazione, alla sosta o al parcheggio. Il permesso viene rilasciato in forma digitale o cartacea.
11 “Avente diritto al permesso” è la persona che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14 del presente decreto.
12 “Sosta del veicolo” è ogni interruzione temporanea della marcia per il tempo necessario all’entrata o all’uscita di passeggeri o al carico ovv. scarico della merce.
13 “Parcheggio del veicolo” è l’interruzione della marcia per qualsiasi motivo, tranne la sosta o l’interruzione della marcia per evitare incidenti stradali o per ragioni dettate dal codice della strada.
Articolo 4 
(1) Nell’area del centro storico ristretto è vietata la circolazione di veicoli a motore, cui massa massima ammessa supera le 3,5 tonnellate, tranne se provvisti di permesso del competente organo e in caso di veicoli dei servizi pubblici e dei veicoli di pronto intervento.
(2) L’organo competente in materia rilascia il permesso per la circolazione dei veicoli a motore che superano la limitazione di cui al primo comma del presente articolo se si tratta di trasporto di carichi indivisibili che per dimensione, natura o forma non possono essere consegnati con veicolo più piccolo.
Articolo 5 
Tutte le superfici del traffico nell’area del centro storico sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
a) area pedonale con divieto totale della circolazione di veicoli a motore;
b) area pedonale con limitazione del traffico locale;
c) zona di parcheggio a pagamento;
d) zona di parcheggio con permesso di sosta;
e) posti di parcheggio riservati ai veicoli, proprietà di persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio dell’attività;
f) zona di traffico limitato, dove è consentita la circolazione e il parcheggio dei veicoli muniti di permesso.
(2) Il Sindaco può approvare il piano di regolazione del traffico e della segnaletica, corredato della presentazione grafica delle zone di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 6 
(1) Area pedonale con divieto totale della circolazione di veicoli a motore è l’area riservata esclusivamente al traffico pedonale. Vi possono accedere i ciclisti e gli utenti di mezzi di trasporto speciali, a condizione tuttavia, che non mettano a rischio l’incolumità dei pedoni.
(2) In via eccezionale vi possono circolare i veicoli di pronto intervento e quelli dei servizi pubblici.
(3) In caso di organizzazione di manifestazioni pubbliche oppure di esecuzione di opere edili, gli organi competenti hanno la facoltà di consentire la circolazione in dette aree anche ai veicoli ritenuti indispensabili per portare a termine le attività menzionate.
(4) Le aree di cui al primo comma sono: Piazza Tito – Titov trg, Via Giuseppe Verdi – Verdijeva ulica, Piazzale Vittore Carpaccio – Carpacciov trg, Piazzale Antonio Gramsci – Gramscijev trg, Piazza Peter Martinc – Martinčev trg, Piazza France Prešeren – Prešernov trg (ad eccezione del tratto che collega Via Jožef Tominc – Tominčeva ulica e Via Oton Župančič – Župančičeva ulica), Calegaria – Čevljarska ulica e – Piazzale del Museo – Muzejski trg.
(5) Si punisce con ammenda di 80 euro il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo nell’area pedonale.
Articolo 7 
(1) Area pedonale con limitazione del traffico locale è l’area dove è permessa la circolazione limitata di veicoli motorizzati. In queste aree non devono parcheggiare i veicoli con permesso, ma possono sostarvi unicamente ai fini di manipolazione della merce, o attraversarle per raggiungere zone, ove il parcheggio sia consentito (superfici funzionali, cortili, garage).
(2) L’accesso alle zone di cui al primo comma può essere chiuso con una barriera amovibile.
(3) Vi possono accedere i veicoli per le consegne, di pronto intervento, dei taxi e dei veicoli in dotazione a servizi pubblici, purché non ostacolino o mettano a rischio l’incolumità dei pedoni. Per l’accesso alle aree chiuse con barriera amovibile, gli aventi diritto devono acquisire la chiave, la tessera, il comando a distanza o altro apparecchio per aprire la barriera amovibile.
(4) Le aree pedonali con limitazione del traffico locale sono: Via Jožef Tominc – Tominčeva ulica, parte di Piazza France Prešeren – del Prešernovega trga (che funge da collegamento tra Via oton Župančič – Župančičeva ulica e Via Jožef Tominc – Tominčevo ulico), Via Oton Župančič – Župančičeva ulica – il tratto inferiorel, Erta da Ponte – Dapontejeva reber, Calle della Biscia – Kačja ulica, Via Hiacint Repič – Repičeva ulica, parte di – Calle dello spazzacamino – Dimnikarska ulica, la zona di Piazza Gortan Gortanov trg e Piazzetta Valentin Stanič – Staničev trg ed altre vie accessibili attraverso le due piazze.
(5) Gli aventi diritto al permesso di accesso a dette zone pedonali con limitazione del traffico locale, che non permette loro di parcheggiare, possono acquisire un particolare abbonamento per il parcheggio in parcheggi pubblici, determinati dal Sindaco con apposita Delibera sull’attuazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” o un particolare abbonamento per il parcheggio in strutture di parcheggio, dove il Comune rende possibile il parcheggio ai cittadini. Il procedimento di acquisizione del particolare abbonamento si determina con Delibera del Sindaco che regola l’attuazione del servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”.
(6) Con atto di Delibera il Sindaco può determinare che la parte del centro storico, accessibile tramite Via Boris Kidrič – Kidričeva ulica, rappresenta area pedonale con limitazione del traffico locale.
(7) Con atto di Delibera di cui al comma precedente il Sindaco determina per l’area che rientra nell’area pedonale con limitazione del traffico locale gli aventi diritto all’accesso a detta area, al parcheggio dei residenti, consegna e altre attività legale all’introduzione della limitazione dell’accesso all’area in questione.
(8) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 8 
(1) Zona di parcheggio a pagamento è il parcheggio o parte della carreggiata ovv. una corsia contrassegnata per il parcheggio sulla carreggiata che può essere utilizzata da tutti i veicoli con pagamento della sosta. Il pagamento della tassa di parcheggio è regolato come stabilito dal decreto sul servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”.
(2) Le aree di cui al primo comma sono contrassegnate con la prescritta segnaletica stradale.
(3) Le aree di cui al primo comma sono Piazzale Pier Paolo Vergerio – Vergerijev trg, Brolo – Trg Brolo, parcheggi lungo la Tangenziale nord – Severna obvoznica, ad eccezione del parcheggio in Piazza dei pescatori – Ribiški trg e della struttura di parcheggio sottostante Piazzale del Museo – Muzejski trg (Garage Belvedere), accessibile da Riva dei Bagni – Kopališko nabrežje.
(4) In Piazzale P.P. Vergerio – Vergerijev trg e Piazza Brolo – Trg Brolo è consentito l’uso gratuito dei parcheggi da parte dei veicoli muniti di permesso, di proprietà dei cittadini con residenza permanente in dette piazze.
(5) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 9 
(1) Zona di parcheggio con permesso di sosta è la superficie pubblica, dove è consentito sostare, in conformità alla normativa del traffico stradale e purché ciò non ostacoli o metta o rischio l’incolumità di altri utenti della strada, né crei disagi alla circolazione dei veicoli di pronto intervento o di quelli per le consegne. Laddove possibile, i singoli posti di parcheggio nelle superfici pubbliche più ampie si contrassegnano con la prescritta segnaletica stradale.
(2) L’accesso alla zona di parcheggio con permesso di sosta può essere chiuso con una barriera amovibile.
Il Sindaco stabilisce con apposita Delibera la zona di parcheggio con permesso di sosta, dove si limita l’accesso con una barriera amovibile. Con apposita Delibera il Sindaco stabilisce l’orario di consegna in detta zona, la modalità di accesso ai possessori dei permessi e altri provvedimenti per l’attuazione del regime del traffico e garantire la sicurezza stradale.
(3) Gli aventi diritto al permesso che rinunciano al permesso di sosta, possono ottenere un attestato in base al quale gli viene rilasciato l’abbonamento speciale per la sosta nei parcheggi pubblici situati fuori dal centro storico o l’abbonamento speciale per il parcheggio nelle strutture di parcheggio, dove il Comune rende possibile il parcheggio ai cittadini.
(4) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il singolo ovv. il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo e parcheggia il veicolo sulla superficie pubblica senza l’apposito permesso.
Articolo 10 
(1) Area a parcheggio riservato per i veicoli, proprietà di persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio dell’attività, si assegnano a seconda del procedimento, stabilito nel decreto, che regola le strade pubbliche ovv. le superfici pubbliche. Possono utilizzare i posti di parcheggio riservati solamente i veicoli, per il quali è cosi stabilito da apposito contratto relativo alla prenotazione di detti posti di parcheggio. Gestisce i posti di parcheggio riservati l’esercente del servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”.
(2) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il singolo ovv. il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 11 
(1) Zona a traffico limitato, dove è consentita la circolazione e la sosta di veicoli muniti di permessi, è quella zona del centro storico che non rientra tra le altre zone, di cui all’articolo 4, e dove la circolazione e la sosta non sono esplicitamente vietati con segnaletica stradale o a seconda della normativa stradale ed è permessa la circolazione con una velocità inferiore ai 10 km/h.
(2) La zona a traffico limitato può essere istituita anche in altre strade, dove la circolazione non è limitata dai permessi e dove ciò è stabilito dalla segnaletica stradale. La circolazione è consentita unicamente nei comparti viari e nei parcheggi debitamente contrassegnati, alle condizioni previste per tali zone.
(3) La zona a traffico limitato è destinata soprattutto alla circolazione di pedoni, in via esclusiva anche alla circolazione, alla sosta e al parcheggio di veicoli che devono comunque attenersi alla segnaletica stradale.
(4) La circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita alla velocità che permette ai veicoli di fermarsi tempestivamente per dare la precedenza ai pedoni e ad altri utenti della strada che hanno la precedenza in dette zone.
(5) Nella zona di cui sopra è consentito il transito e la fermata dei veicoli dei taxi e di quelli per le consegne, mentre i veicoli in dotazione ai servizi pubblici e i veicoli di pronto intervento possono rimanervi solamente tanto quanto lo richieda l’esplicazione delle rispettive attività.
(6) I conducenti di motociclette e ciclomotori, che hanno residenza permanente nel centro storico, non hanno bisogno di permessi per attraversare la zona di cui al primo comma, quando raggiungono la propria abitazione impiegando il percorso più breve. Devono comunque avere con sé un documento, nel quale è riportato il loro indirizzo di residenza permanente. Gli altri conducenti di motociclette e ciclomotori (che non hanno residenza permanente nel centro storico) non devono circolare nella zona di cui al primo comma col motore acceso.
(7) Si punisce con ammenda di 80 euro il conducente che viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo e conduce un veicolo a motore senza permesso.
(8) Si punisce con ammenda di 40 euro il conducente che non ha bisogno di patente di guida, se viola la disposizione di cui al quarto e al sesto comma del presente articolo.
(9) Si punisce con ammenda di 120 euro il conducente del veicolo a motore, se viola la disposizione di cui al quarto e al sesto comma del presente articolo nella zona di traffico limitato.
Articolo 12 
(1) Il permesso viene rilasciato previa richiesta a persone giuridiche e fisiche da parte dell’organo dell’amministrazione comunale, competente al traffico. Il permesso si riferisce a un determinato veicolo. Sul permesso stampato sono riportati il numero di targa del veicolo, il numero di serie del permesso, l’indirizzo con numero civico del titolare e la data di scadenza.
(2) Assieme al permesso, il titolare riceve anche una copia di modulo per la richiesta e il certificato attestante la consegna del permesso e recante la descrizione delle superfici accessibili al veicolo in oggetto, come pure eventuali limitazioni particolari. Al rilascio del permesso digitale, l’avente diritto riceve un documento elettronico che contiene i dati relativi al permesso, alle superfici accessibili al veicolo con il permesso in oggetto, come pure eventuali limitazioni particolari.
(3) Le superfici accessibili al possessore del permesso per parcheggiare il veicolo a motore si determinano nelle immediate vicinanze dell’indirizzo di residenza permanente dello stesso; nell’area del centro storico il possessore del permesso deve circolare utilizzando il tragitto più breve per arrivare alla propria abitazione.
(4) Il permesso può essere biennale, annuale, provvisorio o giornaliero.
(5) L’organo competente in materia determina il procedimento di rilascio dei permessi.
Articolo 13 
(1) Ha diritto al permesso biennale:
La persona con residenza permanente nel centro storico quale proprietario del veicolo personale ovv. furgone con permesso o quale utente della vettura ai sensi del contratto di leasing, registrato fino alla massa massima ammessa di 3,5 tonnellate e la cui larghezza (senza specchietti laterali) non supera i 2,00 metri e la lunghezza di 5,00 metri, può acquisire un permesso per abitazione, nella quale ha residenza permanente, se:
a) è proprietario dell’unità abitativa o
b) allega il consenso del proprietario (dei proprietari) dell’unità abitativa o
c) in caso di comproprietà allega il consenso degli altri proprietari dell’unità abitativa.
(2) La persona con residenza permanente nel centro storico che utilizza con contratto il veicolo di proprietà di società commerciale o persona giuridica (veicolo di servizio), a condizione che per l’abitazione di residenza permanente non è stato ancora rilasciato alcun altro permesso e se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al primo alinea.
(3) La persona giuridica o fisica che dispone nell’area del centro storico di un posto di parcheggio che non rappresenta superficie pubblica (garage, cortile, superficie funzionale) e necessita del permesso per accedere a detti locali. Detto permesso non permette il parcheggio in superfici pubbliche.
(4) L’avente diritto al permesso biennale di cui al primo comma del presente articolo, al quale il Comune città di Capodistria rende possibile o garantisce il diritto al posto di parcheggio nella struttura di parcheggio di proprietà del Comune città di Capodistria o nella struttura, dove il Comune città di Capodistria acquisisce il diritto all’utilizzo dei posti di parcheggio per le necessità di parcheggio dei veicoli di proprietà dei cittadini con residenza permanente nel centro storico, non ha diritto all’acquisizione del permesso biennale per il parcheggio in superfici di parcheggio pubbliche nell’area del centro storico di Koper - Capodistria. All’avente diritto si rilascia il permesso per la circolazione e la sosta in superfici pubbliche per le necessità di consegna, ma che non permette il parcheggio in dette superfici pubbliche.
(5) Non ha diritto al permesso di cui al primo comma del presente articolo il residente permanente del centro storico, con residenza nell’unità abitativa, acquisita con un intervento nel territorio, con il quale è stata modificata la destinazione d’uso dello stabile in quella abitativa o è stato aumentato il numero di unità abitative nello stabile in conformità alle disposizioni dell’atto territoriale che vige nell’area del centro storico della città di Koper - Capodistria (durante l’approvazione del decreto: disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 24 del Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico della città di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino Ufficiale n. 29/91 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18 e 18/20). Al residente permanente del centro storico si garantisce il posto di parcheggio sulla p.c. destinata all’edificazione o in altra superficie pubblica priva di status di parcheggio pubblico e cioè nell’area, soggetta al presente decreto, con apposito diritto di gestione.
Articolo 14 
Il permesso annuale può essere concesso alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività regolarmente registrata nell’area del centro storico e dispone di un parcheggio riservato per il proprio veicolo o veicoli di servizio sulla superficie pubblica, qualora esso si renda indispensabile per l’accesso a tali superfici. Va precisato che il succitato permesso non gli dà diritto a parcheggiare su altre superfici pubbliche.
Articolo 15 
(1) Il permesso provvisorio, riferito ad un veicolo espressamente indicato, può essere rilasciato alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività commerciale regolarmente registrata, nei casi in cui ciò si renda indispensabile a causa di:
esecuzione di opere di costruzione, di realizzazione degli impianti o di altri interventi in ambito della realizzazione o ricostruzione di fabbricati situati nel centro storico, oppure,
(2) trasporto di merci nel centro storico, qualora si rendesse necessario all’esercizio di un’attività.
(3) La persona fisica che non rientri nella categoria degli aventi diritto al permesso, può ottenere il permesso provvisorio quando presta assistenza ad una persona che percepisce l’assegno di assistenza e cure, riconosciuto da parte dell’organo competente in materia, e che risiede nel centro storico, a condizione che per detta abitazione non sia stato rilasciato in precedenza un permesso regolare.
(4) Il permesso provvisorio di cui al primo comma si rilascia per la validità da uno a 90 giorni, il permesso di cui al secondo comma invece per il periodo necessario, ma al massimo per un anno. Il permesso provvisorio si rilascia nel procedimento amministrativo di rilascio del permesso per l’utilizzo della superficie pubblica.
Articolo 16 
(1) Il permesso giornaliero si rilascia all’avente diritto ovv. conducente del veicolo a motore che deve possedere il permesso per un singolo accesso (consegna di carburante, mobili, ritiro di rifiuti ingombranti, piccoli lavori di manutenzione, trasloco ecc.) all’area del centro storico della città di Koper – Capodistria, e cioè alle superfici pubbliche dove è ammessa la circolazione ai veicoli a motore muniti di permesso.
(2) L’avente diritto acquista il permesso giornaliero prima dell’accesso al centro storico della città di Koper - Capodistria presso il punto vendita dell’esercente del servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”. Il prestatore del servizio pubblico economico può realizzare anche la vendita elettronica di permessi giornalieri.
(3) Sul permesso giornaliero devono essere riportati il numero di targa del veicolo a motore per il quale si rilascia il permesso, il giorno e l’ora di rilascio, il giorno della sua validità e l’area della stessa (via o piazza).
(4) Il Sindaco determina con apposita Delibera il procedimento di acquisizione del permesso giornaliero, il suo prezzo, l’area di utilizzo ed eventuali limitazioni di utilizzo.
(5) Il permesso giornaliero non permette il parcheggio in superfici pubbliche, soggette al servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici”.
Articolo 17 
(1) Nei casi in cui il veicolo, per il quale era stato rilasciato il permesso, si trovi nell’area del centro storico, il conducente ha l’obbligo di esporre il permesso collocandolo sul cruscotto o appoggiandolo sul parabrezza dalla parte interna dell’abitacolo, in modo che rimanga ben visibile e leggibile dall’esterno.
(2) Il conducente di un veicolo, munito di permesso, deve recare con sé il modulo della richiesta e il certificato di cui al secondo comma dell’articolo 12. Egli ha l’obbligo di mostrarlo all’organo di vigilanza su richiesta dello stesso.
(3) Si punisce con ammenda di 40 euro il proprietario ovv. conducente del veicolo a motore con permesso valido, che viola la disposizione di cui al primo e del secondo comma del presente articolo.
Articolo 18 
(1) Il possessore del permesso è tenuto a restituire quest’ultimo all’organo che l’aveva rilasciato:
– in caso di alienazione del veicolo – all’atto della rispettiva notifica;
– in caso di cambiamento dell’indirizzo – all’atto della rispettiva notifica;
– in caso di cessazione dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio – entro 15 giorni.
(2) Il ritiro del permesso può essere disposto dall’organo preposto al controllo, nei seguenti casi:
– se esiste un sospetto fondato che il permesso sia falso;
– se il permesso è utilizzato per un veicolo diverso da quello per il quale era stato rilasciato;
– in altri casi di uso illecito in conformità alla legislazione.
Articolo 19 
(1) Al conducente del veicolo, per il quale era stato rilasciato il permesso, è consentito circolare, sostare o parcheggiare solamente nelle superfici pubbliche, indicate sul modulo della richiesta e sul certificato di acquisizione del permesso o sul permesso di cui al terzo comma dell’articolo 16 del presente decreto e parcheggiare il proprio veicolo nel centro storico solamente dove ciò non è espressamente vietato con segnaletica stradale ovv. a seconda della normativa del traffico o spostarlo dalle superfici pubbliche (su superfici funzionali, cortile, garage) se sussiste detta possibilità.
(2) Il permesso non garantisce al veicolo il posto di parcheggio, tranne nel caso di permessi di cui all’articolo 14.
(3) Si punisce con ammenda di 40 euro il proprietario ovv. il conducente del veicolo a motore con permesso valido che viola la disposizione di cui al primo del presente articolo.
Articolo 20 
Il Sindaco procede all’approvazione degli atti necessari all’applicazione del presente decreto.
Articolo 21 
Il controllo sull’applicazione del presente decreto è svolto dal servizio dell’amministrazione comunale, competente alla vigilanza sull’applicazione della normativa comunale (durante l’arrogazione del presente decreto: Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso).
Articolo 22 
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sulla disciplina del traffico nel centro storico della città di Koper - Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 79/2007 e 24/2010).
Articolo 23 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 371-200/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost