Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Št. 610-0007/2021-201 Ob-1953/21, Stran 985
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje nakupa opreme kulturnim društvom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2021, v okvirni višini 10.000 € 
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje nakupa opreme kulturnim društvom.
3. Osnovna razpisna področja: nakup opreme kulturnim društvom, ki delujejo v javnem interesu na področju ljubiteljske kulture, upravičeni so stroški nakupa opreme ali obnove uniform za izvajanje osnovne dejavnosti prijavitelja. Gre za opremo oziroma oblačila, ki so enotnega izgleda za vse člane v društvu, nujna za izvedbo nastopov.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na pozivu lahko sodelujejo kulturna društva pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo poziva registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo v društvu včlanjenih več kot 50 članov,
– da imajo za nakup opreme zagotovljenih 2/3 potrebnih lastnih soinvestitorskih sredstev,
– da so v zadnjih petih letih na državnih tekmovanjih dosegli priznanja od prvega do tretjega mesta,
– Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala nakup opreme zgolj enemu kulturnemu društvu, ki bo dosegel največje število točk,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, predstavo, prireditev …
Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva, in sicer za nakup opreme kulturnim društvom znaša 10.000 €.
6. Merila in kriteriji za izbor:
Kriterij:
Število 
možnih točk
Število let delovanja društva: 
– Do 5 let; 
– Do 10 let; 
– Do 20 let; 
– Več kot 20 let;
10 
15 
20
Število aktivnih članov v društvu: 
– Do 50 članov 
– 50–75 članov; 
– Več kot 75 članov;
 
10
Število izvedenih vaj na leto (trajanje vaje najmanj 45 minut) 
– Do 50 vaj; 
– Od 50 do 80 vaj; 
– Več kot 80 vaj;
10 
15
Zagotovljena sredstva: 
– 2/3 lastnih sofinancerskih sredstev;
– Več kot 2/3 lastnih sofinancerskih sredstev;
10
Dosežki na tekmovanjih v zadnjih petih letih: 
– 3. mesto; 
– 2. mesto; 
– 1. mesto;
10 
20 
30
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.
8. Razpisni rok: poziv se prične 23. 4. 2021 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2021.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti ter vidno označena s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni poziv – oprema kulturna društva 2021« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbo o sofinanciranju opreme.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti