Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1333. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek, stran 3996.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16 in 32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Podčetrtek zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V)
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
24.447.753,64
Kanalizacija
OSO_K
1.994.051,52
Vodovod
OSO_V
9.881.061,37
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
162.315,00
Javne površine
OSO_JP
445.767,00
(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
8,13
28,53
Kanalizacija
OSO_K
1,71
6,33
Vodovod
OSO_V
4,14
17,05
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
0,05
0,19
Javne površine
OSO_JP
0,15
0,52
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
0,7
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,8
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,0
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,8
121
Gostinske stavbe
1,3
122
Poslovne in upravne stavbe 
1,3
123
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske in skladiščne stavbe
1,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor 
površine (Fp)
111
Enostanovanjske stavbe 
2,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
2,0
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
3,0
121
Gostinske stavbe
3,0
122
Poslovne in upravne stavbe 
3,0
123
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti
3,0
124
Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij
3,0
125
Industrijske in skladiščne stavbe
3,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
3,0
127
Druge nestanovanjske stavbe
2,0
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
2,0
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [ %]
Ceste
OSO_C
45
Kanalizacija
OSO_K
40
Vodovod
OSO_V
45
Prostori za ravnanje 
z odpadki
OSO_PRO
55
Javne površine
OSO_JP
55
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
11. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, lahko pa se z Občino Podčetrtek dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Podčetrtek sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno plačilo v 30 dneh od prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(4) Priključek se izvede po plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka.
(5) O vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka odloča občinska uprava in o tem obvesti zavezanca. V primeru, ko občinska uprava ugodno reši vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka, predstojnik občine z zavezancem sklene pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
(6) V kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja preko e-izvršbe oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(7) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(8) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno- raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora Občina Podčetrtek oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev. Upoštevajo se lahko le pretekla vlaganja zavezanca, ki so nastala v obdobju 5 let pred dnem oddaje vloge zavezanca za odmero komunalnega prispevka.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Podčetrtek in na spletni strani Občine Podčetrtek – http://podcetrtek.eu/.
16. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 7/12).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0004/2021
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost