Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Št. 122-0012/2021-202 Ob-1945/21, Stran 969
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa E – oskrba (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018, 7/2020), Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje socialnega servisa E – oskrba št. 122-0012/2021-202 z dne 14. 4. 2021 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in prihrankov upravičencev za subvencioniranje socialnega servisa (v nadaljevanju E – oskrba) št. 122-0012/2021-202 z dne 14. 4. 2021, objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa (E – oskrba) 
1. Predmet poziva: Občina Ravne na Koroškem bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa (E – oskrba) občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (E – oskrba) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2018, 7/2020 – v nadaljevanju odlok) in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.
2. Upravičenci: upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine ali so osebe z demenco;
– bivajo sami ali skupaj z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, ki je ravno tako oseba starejša nad 70 let ali ima ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine oziroma je oseba z demenco;
– njihovi dohodki ne smejo presegati cenzusa, ki je določen s sklepom župana in znaša
– 804,36 EUR za eno upokojeno osebo 
– 1.206,54 EUR za dva upokojena zakonca oziroma zunajzakonska partnerja 
oziroma je skladen s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2019);
– njihovo premoženje in višina prihrankov ne sme presegati višine, ki jo določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre).
Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upoštevajo dohodki in prejemki, prejeti v preteklih treh mesecih pred vložitvijo vloge. Ti dohodki so:
– Vsi obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine.
Prosilec dohodek izkaže tako, da k vlogi priloži potrdilo o prejetih dohodkih in bančne izpiske za pretekle tri mesece pred vložitvijo vloge ter z izjavo dovoli občini pridobitev potrebnih podatkov pri FURS-u, Upravni enoti in morebitnih drugih institucijah, ki jih občina potrebuje v okviru upravnega postopka.
4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2018, 7/2020) so za subvencije za E – oskrbo v letu 2021 zagotovljena sredstva v višini 5.000 €.
Upravičencem se dodeli subvencija v višini 24,40 €/mesečno za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).
Občina Ravne na Koroškem bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, pri čemer bo za leti 2021 in 2022 subvencijo zagotavljala, če bodo sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih proračunih za leti 2021 in 2022.
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine za storitev E – oskrbe. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.
5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev
V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.
Osebe s slabšim socialnim statusom imajo prednost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene storitve E – oskrba.
6. Ostale določbe
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, Občino Ravne na Koroškem pisno obvestiti ali bodo sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno subvencijo ter podati ustrezna dokazila za vzpostavitev storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije odstopajo.
Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem storitve, se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev E – oskrba, v kateri se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.
7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 23. 4. 2021 do 30. 6. 2021 dosegljiva na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si pod rubriko objave in novice, javni razpisi in objave in v sprejemni pisarni občine.
Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključkom razpisa.
Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj – subvencija E-oskrba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je do 30. 6. 2021. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem ali osebno prinesena v sprejemno pisarno občine do 17. ure.
Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.
Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Uradu za splošne in upravne zadeve, pri Darji Čepin, višji svetovalki II ali na tel. 02/82-16-022, GSM: 031/384-137, e-mail: darja.cepin@ravne.si.
8. Izid razpisa: prejete vloge bo komisija odpirala predvidoma v roku 5 dni od izteka roka za vložitev prijav. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o dodelitvi oziroma zavrnitvi subvencije in sklepe o zavržbi vlog predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti