Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1308. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020, stran 3900.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Braslovče za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Braslovče za leto 2020 se objavi na spletni strani www.braslovce.si.
Št. 007-3/2021
Braslovče, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost