Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1326. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 3971.

  
Na podlagi 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 9. izredni seji dne 7. 4. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Nepremičninam s parc. št. 1996, 1995 vse k.o. 2631 Portorož preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
Delu nepremičnine s parc. št. 2014 k.o. 2631 Portorož v izmeri 95 m2 preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena. Grafični prikaz dela parc. št. 2014 k.o. Portorož, na katerega se nanaša ta sklep, je v prilogi tega sklepa.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Ugotovitveno odločbo za del parc. št. 2014 k.o. 2631 Portorož izda občinska uprava po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji.
Po pravnomočnosti odločbe občinska uprava le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo izbriše zaznambo o javnem dobru.
Št. 478-59/2021
Piran, dne 7. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Grafična priloga: del parc. št. 2014 k.o. Portorož, ki je predmet izvzetja iz javnega dobra (del označen z oznako 2014/1)Slika 1
Visto l’art. 245 in relazione con l’art 247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17) e l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9ª seduta straordinaria del 7 aprile 2021 approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale sugli immobili interessati, particelle catastali n. 1996, 1995, entrambe c.c. 2631 Portorose.
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale su una frazione dell’immobile interessato, particella catastale n. 2014, c.c. 2631 Portorose, della superficie di 95 mq. La rappresentazione grafica della frazione della particella n. 2014 c.c. Portorose, alla quale si riferisce la presente Delibera, si trova nell’allegato della stessa.
2. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
3. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base alla presente Delibera, procederà all’emissione della Decisione dichiarativa in materia di abolizione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza comunale sui beni immobili di cui al punto 1 della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è abolito quando la Decisione dichiarativa è definitiva. La Decisione dichiarativa che si riferisce alla frazione della particella n. 2014 c.c. 2631 Portorose viene emessa dall’Amministrazione comunale dopo la definitività della Decisione in materia di lottizzazione.
L’Amministrazione comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa al tribunale competente, che per dovere d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-59/2021
Pirano, 7 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Allegato grafico alla Delibera: frazione della particella n. 2014 c.c. Portorose sulla quale è abolito lo status di demanio pubblico (frazione contrassegnata con il numero 2014/1)Slika 2

AAA Zlata odličnost