Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1307. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2021, stran 3898.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 14. redni seji dne 23. 3. 2021 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
v Občini Ankaran za leto 2021 
1. člen
(vsebina) 
Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Ankaran za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ 2021) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2021.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO), 
– celoletni pripravljalni programi za otroke (ŠV-PRI). 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športno-rekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– obratovanje športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– ŠRP Sv. Katarina: obratovanje in upravljanje,
– ŠRP Sv. Katarina: investicija.
RAZVOJ:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– lokalno pomembne športne prireditve (maratoni, olimpijska bakla in druge športne prireditve).
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20), in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p. p.
2021
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠV-PRO
celoletni prostočasni programi otrok in mladine
2193 
2195 
2197
11.000,00 €
8,74 %
3,59 %
ŠV-PRI
celoletni pripravljalni programi otrok
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
51.292,51 €
40,78 %
16,74 %
ŠV-USM
dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR
celoletni tekmovalni programi 
dodatni programi kategoriziranih športnikov DR
dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR
RE
celoletni športno-rekreativni programi 
5.500,00 €
4,37 %
1,79 %
ŠSTA
celoletni športno-rekreativni programi 
OBJEKTI
uporaba plačljivih športnih objektov
30.000,00 €
23,85 %
9,79 %
OBJEKTI
obratovalni stroški športnih objektov
1.500,00 €
1,19 %
0,49 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
1.500,00 €
1,19 %
0,49 %
DEDR
delovanje športnih društev
8.000,00 €
6,36 %
2,61 %
DEDR
delovanje občinske športne zveze
8.500,00 €
6,76 %
2,77 %
PRIR
druge lokalno pomembne športne prireditve 
8.500,00 €
6,76 %
2,77 %
SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS
125.792,51 €
100,00 %
41,05 %
RAZVOJ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
2197
2.400,00 €
1,33 %
0,78 %
PRIR
športne prireditve posebnega pomena: 
1084
30.000,00 €
16,61 %
9,79 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – investicija
1083
52.928,00 €
29,30 %
17,27 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – upravljanje
3118
95.312,50 €
52,76 %
31,10 %
SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA
180.640,50 €
100,00 %
58,95 %
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
306.433,01 €
 
100,00 %
4. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
– z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci (p. p.: 1084, 2196, 2195, 2197),
– na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 2197 – del),
– na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083),
– na osnovi sredstev načrtovanih na postavki za upravljanje ŠRP Sv. Katarina (p. p.: 3118).
5. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Ankaran za leto 2021. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne dokumentacije.
6. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunskih postavk (1084, 2196, 2195, 2197) prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2021.
8. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Ankaran za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.159/2021
Ankaran, dne 23. marca 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg e 82/20) e lo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 14ª seduta ordinaria del 23 marzo 2021, ha approvato il
P R O G R A M M A  A N N U A L E  D E L L O  S P O R T 
nel Comune di Ancarano per l’anno 2021 
Articolo 1 
(contenuti) 
Il Comune di Ancarano (di seguito: comune) in conformità con i piani di sviluppo del comune e i fondi di bilancio disponibili, il personale e le strutture sportive con il Programma annuale dello sport nel comune di Ancarano per l’anno 2021 (di seguito: PAS 2021) determina:
– il tipo e il volume dei programmi e dei settori sportivi, che nel 2021 vengono cofinanziati dai fondi del bilancio comunale,
– l’importo degli stanziamenti per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2021.
Articolo 2 
(programmi e settori sportivi) 
Con i fondi di bilancio del comune, nel 2021 vengono cofinanziati i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– Educazione sportiva per il tempo libero per bambini e giovani:
– programmi annuali per il tempo libero per bambini e giovani (ŠV-PRO), 
– programmi preparatori annuali per bambini (ŠV-PRI). 
– Educazione sportiva per bambini e giovani focalizzata sullo sport di qualità e lo sport di alto livello (ŠV- USM):
– programmi agonistici annuali per bambini e giovani, 
– programmi supplementari atleti categorizzati livello giovanile (MLR) e livello promettente (PR). 
– Sport di qualità (KŠ) e sport di alto livello (VŠ):
– programmi agonistici annuali per adulti, 
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello nazionale (DR), 
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello internazionale (MR), mondiale (RS) e olimpico (OR). 
– Ricreazione sportiva (RE) e sport per anziani (ŠSTA):
– programmi sportivo-ricreativi annuali per adulti e anziani. 
STRUTTURE SPORTIVE E AREE DEDICATE ALLO SPORT ALL’APERTO:
– utilizzo delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– esercizio delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– PSR Santa Caterina: esercizio e gestione,
– PSR Santa Caterina: investimento.
SVILUPPO:
– qualifica del personale professionale nel settore dello sport.
ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT:
– attività delle associazioni e delle unioni sportive.
EVENTI SPORTIVI
– eventi sportivi di rilevanza locale (maratone, torcia olimpica e altri eventi sportivi).
Articolo 3 
(importo del finanziamento elargito) 
I fondi per la realizzazione del PAS sono garantiti in base al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 200/20), come segue:
PROGRAMMI E SETTORI SPORTIVI
v. b.
2021
fondi
In  %
In  % (abs.)
ŠV-PRO
programmi annuali per il tempo libero per bambini e giovani
2193 
2195 
2197
11.000,00 €
8,74 %
3,59 %
ŠV-PRI
programmi preparatori annuali per bambini
ŠV-USM
programmi agonistici annuali per bambini e giovani
51.292,51 €
40,78 %
16,74 %
ŠV-USM
programmi supplementari per atleti categorizzati MLR, PR
programmi agonistici annuali 
programmi supplementari per atleti categorizzati DR
programmi supplementari per atleti categorizzati MR, SR, OR
RE
programmi sportivo-ricreativi annuali 
5.500,00 €
4,37 %
1,79 %
ŠSTA
programmi sportivo-ricreativi annuali 
STRUTTURE
utilizzo di strutture sportive a pagamento
30.000,00 €
23,85 %
9,79 %
STRUTTURE
costi d’esercizio delle strutture sportive
1.500,00 €
1,19 %
0,49 %
SVILUPPO
qualifica del personale professionale per lo sport
1.500,00 €
1,19 %
0,49 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività delle associazioni sportive 
8.000,00 €
6,36 %
2,61 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività dell’unione sportiva comunale
8.500,00 €
6,76 %
2,77 %
EVENTI
altri eventi sportivi di rilevanza 
8.500,00 €
6,76 %
2,77 %
FONDI PAS PER IL BANDO PUBBLICO
125.792,51 €
100,00 %
41,05 %
SVILUPPO
supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive 
2197
2.400,00 €
1,33 %
0,78 %
EVENTI
eventi sportivi di particolare rilievo
1084
30.000,00 €
16,61 %
9,79 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – investimenti
1083
52.928,00 €
29,30 %
17,27 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – gestione
3118
95.312,50 €
52,76 %
31,10 %
FONDI PAS PER ALTRI SETTORI SPORTIVI
180.640,50 €
100,00 %
58,95 %
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT
306.433,01 €
 
100,00 %
Articolo 4 
(metodi di erogazione dei fondi) 
Il comune garantirà i fondi per l’attuazione del PAS:
– eseguendo un bando pubblico e la firma dei contratti da parte del sindaco con gli esecutori selezionati (v.b.: 1084, 2193, 2195, 2197),
– in base alla firma dei contratti il supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive (v.b.: 2197 – parte),
– in base al programma di investimenti nelle infrastrutture sportive approvato (v.b.: 1083),
– in base dei fondi previsti sulla voce per la gestione del PSR Santa Caterina (v.b.: 3118).
Articolo 5 
(bando pubblico) 
In base al PAS approvato dal comune per l’anno 2021, l’amministrazione comunale eseguirà le procedure per il bando pubblico per il cofinanziamento del PAS nel comune di Ancarano per l’anno 2021. La valutazione delle domande pervenute al bando pubblico viene effettuata in base alle condizioni e ai criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che sono parte integrante del decreto e allegati alla documentazione del bando.
Articolo 6 
(riallocazione dei fondi del PAS e del BP) 
Se la Commissione per il bando pubblico durante il procedimento del BP riscontra che il numero di domande pervenute per i singoli settori è inferiore a quanto previsto, può riassegnare i fondi all’interno delle voci di bilancio (1084, 2193, 2195, 2197) su quei settori del bando in cui il numero di domande pervenute è superiore al previsto.
Articolo 7 
(modifica PAS) 
La modifica del bilancio comunale nella sezione dedicata allo sport significa di conseguenza anche il cambiamento del PAS 2021.
Articolo 8 
(validità PAS) 
Il PAS nel Comune di Ancarano per l’anno 2021 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.159/2021
Ancarano, 23 marzo 2021
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti