Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1319. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3913.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 5956/2, 3120/3, 3262/12, k.o. 2604 Bertoki, s s parc. št. 838/7, k.o. 2623 Boršt, parc. št. 1480, k.o. 2611 Marezige, s parc. št. 454/3, 454/5, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 in 487/20, k.o. 2606 Semedela, s parc. št. 72/2 in 72/4, k.o. 2608 Šmarje, vse v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 5956/2, 3120/3, 3262/12, k.o. 2604 Bertoki, s s parc. št. 838/7, k.o. 2623 Boršt, parc. št. 1480, k.o. 2611 Marezige, s parc. št. 454/3, 454/5, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 in 487/20, k.o. 2606 Semedela, s parc. št. 72/2 in 72/4, k.o. 2608 Šmarje, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2021
Koper, dne 25. marca 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L’ A T T O  D I  D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 245 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/17), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 25 marzo 2021 approva il seguente
D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di importanza locale 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 5956/2, 3120/3, 3262/12, C.c. 2604 Bertocchi, p.c. 838/7, C.c. 2623 Boršt, p.c. 1480, C.c. 2611 Marezige, pp.cc. 454/3, 454/5, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 e 487/20, C.c. 2606 Semedella, pp.cc. 72/2 en 72/4, C.c. 2608 Šmarje, tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al competente tribunale, ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 5956/2, 3120/3, 3262/12, C.c. 2604 Bertocchi, p.c. 838/7, C.c. 2623 Boršt, p.c. 1480, C.c. 2611 Marezige, po.cc. 454/3, 454/5, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 e 487/20, C.c. 2606 Semedella, pp.cc. 72/2 en 72/4, C.c. 2608 Šmarje.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost