Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5, stran 4001.

  
Na podlagi 216. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in drugega odstavka 34. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 in 34/19) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve podlag za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Spremembah in dopolnitvah Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5, ki so objavljene na spletni strani občine ter na vpogled na sedežu občine in so priloga 1 tega odloka.
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5 (Uradni list RS, št. 81/13; v nadaljevanju: odlok) tako, da glasi:
(2) Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:
Območje opremljanja
Obračunsko območje
Postavka
Obračunski stroški (eur)
PE3 IN PE4
sekundarno prometno omrežje
odkup zemljišč cesta
137.530,00
strošek zemeljskih in ostalih del
120.338,75
asfalt (dvoslojni) 
87.819,73
strošek signalizacije (4 %) 
3.512,79
posredni stroški gradnje (8 %)
7.025,58
pločnik (enoslojni) 
23.262,94
svetilke (kom)
21.675,00
sekundarno kanalizacijsko omrežje
odpadno kanalizacijsko omrežje
67.612,40
meteorno kanalizacijsko 
omrežje
48.919,20
sekundarno vodovodno omrežje
vodovodno omrežje
51.791,35
SKUPAJ PE3 IN PE4
 
 
569.487,73
PE2
sekundarno prometno omrežje
odkup zemljišč cesta
21.692,00
strošek zemeljskih in ostalih del
18.980,50
asfalt (dvoslojni) 
19.051,00
strošek signalizacije (4 %) 
762,04
posredni stroški gradnje (8 %)
1.524,08
sekundarno kanalizacijsko omrežje
odpadno kanalizacijsko omrežje
12.746,60
meteorno kanalizacijsko 
omrežje
10.546,80
sekundarno vodovodno omrežje
vodovodno omrežje
11.210,65
SKUPAJ PE2
 
 
96.513,68
PE1
sekundarno prometno omrežje
odkup zemljišč cesta
20.230,00
strošek zemeljskih in ostalih del
17.701,25
asfalt (dvoslojni) 
17.767,00
strošek signalizacije (4 %) 
710,68
posredni stroški gradnje (8 %)
1.421,36
svetilke (kom)
5.100,00
sekundarno kanalizacijsko omrežje
odpadno kanalizacijsko omrežje
10.668,35
meteorno kanalizacijsko omrežje
9.424,80
sekundarno vodovodno omrežje
vodovodno omrežje
9.635,60
SKUPAJ PE1
 
 
92.659,04
SKUPAJ VSA OBMOČJA
 
 
758.660,45
3. člen 
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe in stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Obračunsko območje
CpN(ij) – EUR/m2
CtN(ij) – EUR/m2
sekundarno prometno omrežje
20,46
50,74
sekundarno kanalizacijsko omrežje
6,22
15,42
sekundarno vodovodno omrežje
2,82
7,01
SKUPAJ
29,50
73,17
4. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) je na obračunskem območju opremljanja enako in znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.«
5. člen 
Črta se 7. člen odloka.
6. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da glasi:
»Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + 
(ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.«
7. člen 
Črta se 9. člen odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2013
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost