Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1345. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 4018.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) se v 13. členu v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino,«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področju vojnih grobišč, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja,
2. opravlja upravne in strokovne naloge pri podelitvi in preverjanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov,
3. vodi postopke v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov,
4. opravlja strokovne naloge na področju muzejske dejavnosti, povezane s slovensko vojaško zgodovino,
5. skrbi za spominska znamenja v upravljanju Ministrstva za obrambo.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino se sprejme najpozneje do 13. junija 2021.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-13/2021
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2020-3130-0056
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost