Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1335. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2020, stran 3999.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2020 
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2020.
KONTO
OPIS
Realizacija: 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.828.300
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.997.279
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.835.471
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.282.458
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.221.341
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
331.672
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.161.808
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
4.701.633
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
18.707
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
669.951
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
100.053
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
671.464
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
588.468
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
171.429
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
417.039
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
100
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
100
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.242.453
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.623.513
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
618.940
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.413.526
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
5.722.463
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.542.989
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
246.942
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.841.070
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
71.463
404
 
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
20.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.043.374
410
 
SUBVENCIJE
506.718
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.845.918
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
891.231
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.799.506
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.294.786
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.294.786
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
352.903
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
262.675
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
90.228
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.585.226
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.178
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
3.178
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
3.178
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
4.058.355
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.058.355
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.094.192
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.094.192
551
 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
1.382.114
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
2.964.163
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.585.226
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.503.232
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti