Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1332. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, stran 3995.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto
V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.092.737
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.472.113
70
DAVČNI PRIHODKI
3.756.969
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.901.421
703 Davki na premoženje 
313.852
704 Domači davki na blago in storitve 
541.040
706 Drugi davki 
656
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
715.144
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
371.276
711 Takse in pristojbine 
3.623
712 Denarne kazni 
13.978
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
326.267
72
KAPITALSKI PRIHODKI
28.695
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
28.695
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
591.929
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
591.929
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.582.288
40
TEKOČI ODHODKI 
1.295.562
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
195.513
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
31.321
402 Izdatki za blago in storitve 
1.008.334
403 Plačila domačih obresti 
9.394
409 Rezerve 
51.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.703.134
410 Subvencije 
12.917
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.048.910
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
123.140
413 Drugi tekoči domači transferi
518.167
414 Tekoči transferi v tujino 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.475.192
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.475.192
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.400
430 Investicijski transferi 
108.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
510.449
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C.
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) 
–164.657
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA 
164.657
550 Odplačila domačega dolga 
164.657
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) 
345.792
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–164.657
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–510.449
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 
220.578
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2020 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-6
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost