Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1324. Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica, stran 3968.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 13. redni seji dne 19. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane iz območja Občine Osilnica. Določa upravičence in pogoje za pridobitev in postopek za uveljavitev prispevka.
I. NOVOROJENCI 
2. člen 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je prispevek Občine Osilnica, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za delno kritje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
3. člen 
Pravico do izplačila prispevka lahko uveljavlja eden od staršev novorojenca, če starša živita skupaj.
Če starša novorojenca ne živita skupaj je upravičenec do denarnega prispevka tisti starš, pri katerem otrok živi.
V primeru, ko novorojenec nima več staršev ali za katerega starši ne skrbijo, je upravičenec do denarnega prispevka oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik v skladu z odločitvijo pristojnega organa in pri njem novorojenec dejansko biva. Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo pristojnega organa o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
4. člen 
Pogoj za dodelitev denarnega prispevka je, da imata tako vlagatelj, kot otrok, prijavljeno stalno prebivališče v Občini Osilnica in da tudi dejansko bivata na območju Občine Osilnica.
5. člen 
Pravico do denarnega prispevka uveljavlja upravičenec s posebno vlogo, kateri je potrebno priložiti v vlogi navedena dokazila.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 90 dni od dneva rojstva otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
6. člen 
Višino enkratnega denarnega prispevka za novorojenca in morebitne dodatne pogoje določi občinski svet s sklepom.
7. člen 
O upravičenosti do izplačila prispevka odloči občinska uprava z odločbo na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in veljavne zakonodaje.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
8. člen 
Denarni prispevek se praviloma izplača v enkratnem znesku, na bančni račun upravičenca, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
V primeru, da je vložnik vloge skrbnik ali rejnik, mora le-ta predložiti dokazilo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
II. VRTEC IN PREDŠOLSKI OTROCI 
9. člen 
Pravico do subvencioniranja cene programa vrtca za otroke vključene v predšolsko vzgojo in varstvo na območju Republike Hrvaške lahko uveljavljajo starši oziroma zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik.
Pogoj, ki ga ob vložitvi vloge morajo izpolnjevati je, da ima tako vlagatelj/vlagateljica kot otrok stalno prebivališče na območju Občine Osilnica in tudi dejansko bivata na območju Občine Osilnica.
10. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
11. člen 
Višino subvencioniranja določi občinski svet s sklepom, ki lahko določi tudi posebne pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati.
III. UČENCI 
12. člen 
Denarni prispevek za učenca je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi šolskih knjig, šolskih potrebščin, regresiranju šolske prehrane in doplačilu letovanja za učence osnovnošolskega izobraževanja.
13. člen 
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Osilnica in da na območju Občine Osilnica dejansko stanujeta.
Pogoj za pridobitev pravice do izplačila prispevka za nižje razrede je tudi vpis otroka v Podružnično šolo Osilnica (od 1. do vključno 4. razreda).
14. člen 
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca julija za naslednje šolsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, meril ter metodo dodelitve sredstev, ki jih predhodno določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
15. člen 
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila, ki jih je potrebno predložiti.
16. člen 
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka šolskega leta, po preteku tega roka, pravice do denarnega prispevka ni več možno uveljavljati in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
17. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
IV. DIJAKI 
18. člen 
Denarni prispevek za dijaka/dijakinjo je vsakoletni prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi knjig in namestitve za redno srednješolsko in poklicno izobraževanje.
19. člen 
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja dijak ne glede na kraj in državo srednješolskega izobraževanja. Sopodpisnik vloge za mladoletnega dijaka je eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga dijaku določi za to pristojen organ pod pogojem, da imata oba z dijakom stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
20. člen 
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca avgusta za naslednje šolsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, ki jih predhodno določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
21. člen 
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila, ki jih je potrebno predložiti.
22. člen 
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega srednješolskega izobraževanja, po preteku tega roka, pravice do denarnega prispevka ni več možno uveljavljati in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
23. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
24. člen 
Višino enkratnega denarnega prispevka, do katerega so upravičeni učenci, predhodno določi občinski svet s sklepom.
Poleg višine enkratnega denarnega prispevka, lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka.
V. ŠTUDENTI 
25. člen 
Denarni prispevek za študenta/študentko je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi strokovne literature, namestitve in drugega za redno višje in visokošolsko izobraževanje oziroma študij.
26. člen 
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja študent/študentka na glede na kraj in državo višjega ali visokošolskega izobraževanja oziroma študija, pod pogojem, da ima stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
27. člen 
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca septembra za naslednje študijsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, ki jih predhodno določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
28. člen 
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila, ki jih je potrebno predložiti.
29. člen 
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega izobraževanja, po preteku tega roka, pravice do denarnega prispevka ni več možno uveljavljati in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
30. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
31. člen 
Višino enkratnega denarnega prispevka, do katerega so upravičeni študenti, predhodno določi občinski svet s sklepom.
Poleg višine enkratnega denarnega prispevka, lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka.
VI. OBČANI 
32. člen 
Enkratna denarna pomoč je namenjena občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, in sicer za/v:
– nakup ozimnice in kurjave,
– nujno potrebne prehrambne artikle,
– doplačilo nakupa pripomočkov ali naprav za invalide,
– primeru težje bolezni ali smrti v družini,
– druge opravičljive razloge po presoji občinskega sveta.
Upravičenci do denarne pomoči iz prvega odstavka tega člena so občani Občine Osilnica, ki imajo stalno prebivališče in dejansko tudi prebivajo na njenem območju, hkrati pa izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki jih zahteva/predvideva občinski svet.
33. člen 
Občinska enkratna denarna pomoč se na podlagi vloge posameznika in za posamezen primer, določen s tem odlokom, dodeli enkrat letno in se praviloma izplača v enkratnem znesku.
Občinski svet določi višino enkratne denarne pomoči v posameznem primeru glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca ali družine.
Občinski svet na podlagi ugotovljenih dejstev denarni prispevek dodeli oziroma ga ne dodeli, če obstajajo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarnega prispevka.
Občinski svet Občine Osilnica uporabi glede dodelitve oziroma zavrnitve upravičenosti do denarnega prispevka posamezniku ali družini, splošno znana dejstva.
34. člen 
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, na osnovi sklepa občinskega sveta. Prispevek se nakaže na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
35. člen 
V kolikor občinski svet na osnovi vloge ne bo mogel ugotoviti upravičenost do denarnega prispevka, bo vlagatelj/ica pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Dopolnjeno vlogo bo občinski svet ponovno obravnaval na prvi naslednji seji.
VII. SKUPNE DOLOČBE 
36. člen 
Sredstva za dodelitev denarnega prispevka v Občini Osilnica se zagotavljajo na posameznih postavkah v proračunu Občine Osilnica. Njihovo višino, merila za pridobitev sredstev in pogoje praviloma določi občinski svet z odlokom o proračunu za posamezno leto oziroma naknadno, v kolikor ob sprejemu odloka to ni mogoče.
37. člen 
Občina Osilnica v vsakoletnem proračunu zagotavlja tudi sredstva za namen prednovoletnega obdarovanja otrok in starejših občanov.
Upravičence in višino sredstev v ta namen določi občinski svet s sklepom.
38. člen 
Občinska uprava lahko v vsakem trenutku po odobritvi denarnega prispevka preverja upravičenost do dodelitve. Poročilo o ugotovitvah se predstavi občinskemu svetu.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
Ta odlok začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z objavo tega odloka preneha veljati Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 134/06), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 48/10) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 73/20).
Št. 007-0005/2021
Osilnica, dne 19. marca 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti