Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1329. Odlok o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka«, stran 3985.

  
Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl.), 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/10, 77/12, 90/13, 78/15 in 61/16) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Iz Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« se izloči organizacijska enota »Krajinski park Pivška presihajoča jezera«. Sedanji Javni zavod za »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« se preimenuje v »Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka«. Izločena organizacijska enota »Krajinski park Pivška presihajoča jezera« se organizira kot samostojni zavod z imenom »Javni zavod – Turizem Pivka«.
Obstoječi zavod z novim imenom Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka ohrani upravljanje z utrdbami na Primožu ter z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki sodi v okvir kompleksa Parka vojaške zgodovine razen kantine s teraso in sanitarnim vozlom v objektu Komanda ter deponijo oziroma parcelo št. 2047/29 k.o. Narin.
Novi zavod »Javni zavod – Turizem Pivka« prevzame v upravljanje vse, kar ne ostane na Javnem zavodu – Park vojaške zgodovine Pivka, med drugim Ekomuzej, naloge TICa za Občino Pivka, upravljanje z Interpretacijskim centrom velikih zveri (ko bo vzpostavljen) in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera. Deponija oziroma parcela št. 2047/29 k.o. Narin ni predmet prenosa v upravljanje s tem odlokom.
Upravljanje z zadevami, ki jih prevzema nov zavod, začasno, t.j. od uveljavitve tega odloka do prenosa na nov zavod, v upravljanje prevzame neposredno ustanovitelj.
Občinski svet posebej sprejme akt o ustanovitvi Javnega zavoda – Turizem Pivka, v katerem se uredijo vsa vprašanja iz 8. člena Zakona o zavodih.
2. člen 
Na obstoječem zavodu z novim imenom Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka ostanejo tudi vsi zaposleni. Direktor javnega zavoda nadaljuje svoj mandat.
3. člen 
Obstoječi zavod, ki obstaja dalje, ostaja nosilec vseh pravic in obveznosti ter pogodbenih razmerij, vključno s statusom muzeja Park vojaške zgodovine oziroma vpisom v razvid muzejev, pogodb o zaposlitvi zaposlenih iz 2. člena tega odloka in posameznih pogodbenih razmerij, ki se nanašajo na upravljanje Parka vojaške zgodovine, razen v kolikor se zanje sklenejo morebitni posebni dogovori o prenosu pogodb med obstoječim zavodom in novim zavodom po njegovem vpisu v sodni register.
4. člen 
Členi obstoječega Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« se spremenijo, kot sledi v členih tega odloka od 5 do 5.č.
5. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«, tako da se glasi:
»Zavod v imenu ustanovitelja Občine Pivka upravlja s kompleksom Parka vojaške zgodovine (razen kantine s teraso in sanitarni vozel v pritličju Komande ter deponija oziroma parcela št. 2047/29 k.o. Narin) ter podzemnimi utrdbami na Primožu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem prevzame v upravljanje tudi nove vsebine, če je zagotovljeno, da zavod razpolaga z zadostnimi sredstvi za pokritje stroškov teh novih nalog.
Upravljanje po tem odloku se izvaja kot najemno razmerje med zavodom in ustanoviteljico, ki se podrobneje določi v najemni pogodbi.
Naloga zavoda je izvajanje muzejske dejavnosti s krepitvijo slovenske nacionalne zavesti in na tej osnovi oblikovanje turističnih produktov ter kreiranje, izvajanje oziroma vodenje muzejsko turističnih projektov in aktivno sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod aktivno sodeluje pri izvajanju nalog TICa z namenom oblikovanja celovite turistične ponudbe območja, informiranja, promocije turistične ponudbe, pospeševanja turistične dejavnosti, organiziranja kulturnih in drugih prireditev in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti.«
5.a člen 
Spremeni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«, tako da se glasi:
»Ime javnega zavoda je: Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka.
Skrajšano ime zavoda je: Park vojaške zgodovine Pivka.
Sedež zavoda je: Pivka.
Poslovni naslov zavoda je: Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.«
V celotnem aktu o ustanovitvi se smiselno spremeni ime zavoda.
5.b člen 
Spremeni se 5. člen tako da se glasi:
»Dejavnosti zavoda, skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so naslednje:
R91.020
Dejavnost muzejev (glavna dejavnost)
A01.420
Druga govedoreja
A01.430
Konjereja
A01.450
Reja drobnice
A01.460
Prašičjereja
A01.470
Reja perutnine
A01.490 
Reja drugih živali
A01.500
Mešano kmetijstvo
A02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
C10.850
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C32.110
Kovanje kovancev
C32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.990
Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
D35.140
Trgovanje z električno energijo
G46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.410
Trgovina na debelo s tekstilom
G46.420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.100
Skladiščenje
H52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101
Restavracije in gostilne
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J58.210
Izdajanje računalniških iger
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.010
Računalniško programiranje
J62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103
Druge pravne dejavnosti
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200
Fotografska dejavnost
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.100
Varovanje
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920
Pakiranje
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011
Dejavnost knjižnic
R91.012
Dejavnost arhivov
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
5.c člen 
Črta se 7.a člen.
5.č člen 
Spremeni se 7.b člen, tako da se glasi:
»Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka je vpisan v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.«
6. člen 
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 5 članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti,
– en član predstavnikov delavcev zavoda.
Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet. Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje župan po svoji strokovni presoji. Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Člana sveta zavoda se lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega člana skladno s pristojnostmi iz tega člena odloka.«
7. člen 
Spremeni se 18. člen odloka tako, da se glasi
»Ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice, ki mu ga v upravljanje prenese s pogodbo o najemu, po kateri Javni zavod plačuje ustanoviteljici najemnino. Najemnino se določi v višini amortizacije vendar največ v višini do polovice vseh pobranih vstopnin. Višina najemnine za trgovino se poleg amortizacije določi v višini 15 % vsega prometa trgovine.
Najemnina je namenski prihodek občine, ki jo lahko nameni za kritje stroškov delovanja zavoda oziroma za investicijsko vzdrževanje ter razvoj dejavnosti s področja delovanja zavoda.
Javni zavod ima lahko lastno premoženje, ki ga pridobi iz naslova donacij.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je novi zavod vpisan v sodni register.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost