Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Ob-1988/21, Stran 984
Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-1) in petega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12 in 37/18) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv 
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
(2) Za člana sveta se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
3. je ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje nalog člana sveta,
4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji.
(4) Vlada Republike Slovenije pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
(5) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, ki je dostopen na spletni strani: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=sl
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana sveta,
3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
4. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, evidenčna številka diplome ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
5. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah oziroma delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu oziroma datume začetka in zaključka dela, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti,
6. opis izkušenj, iz katerih je razvidno, da je kandidat ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje nalog člana sveta,
7. izjavo kandidata, da izpolnjuje kriterij strokovnosti in usposobljenosti na področju dela agencije z dokazili,
8. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogoje(v) za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki jih določa zakon, ki ureja upravni postopek,
9. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogoje(v) za odločanje v postopku o prekršku, ki jih določa zakon, ki ureja prekrške,
10. pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena,
11. pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
12. pisno izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.e členu ZPOmK-1,
13. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila,
14. pisno izjavo kandidata, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namene in v zvezi s postopkom imenovanja,
15. pisno izjavo kandidata, da so podatki, ki so navedeni v prijavi, točni in resnični.
(6) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene najpozneje v osmih dneh od datuma objave javnega poziva v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za člane sveta Javne agencije RS za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo s podpisanimi zahtevanimi prilogami je mogoče v istem roku poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s podpisanimi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
(7) O izbiri bodo obveščeni le kandidati, ki jih bo Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije za imenovanje za člana sveta.
(8) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17) posredovala v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Kandidati, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije, bodo imenovani za dobo petih let.
Vlada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost