Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1343. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine Log - Dragomer, stran 4015.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) ter v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine Log - Dragomer 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 3/21) se v 11. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je med interesenti za brezplačno uporabo več oseb, podjetij oziroma organizacij, ki namerava v poslovnem prostoru izvajati dejavnost, ki bo v javnem interesu občine, občinska uprava na osnovi prejetih vlog do določenega roka pripravi predlog razdelitve prostorov in ga uskladi z interesenti. V kolikor ni možno doseči dogovora, ima prednost interesent:
– ki dlje časa deluje v občini,
– ki ima večje število članov in
– ki je prej oddal vlogo za brezplačno uporabo.
Za vse prijavljene se vloge točkujejo glede na vrstni red v posameznem merilu. Mesto, katerega prijavljeno društvo dosega v posamezni točki, se preslika v število pridobljenih točk v tej isti točki. Uspešnosti v vsakem merilu se seštejejo. Vrstni red se določi na podlagi seštevka točk. Na prvem mestu je prijavitelj z najnižjim seštevkom, ostali smiselno sledijo.«
2. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. društva s sedežem v občini, ki na dan oddaje vloge niso ustanovljena več kot dve leti,«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2020
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost