Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1330. Odlok o ustanovitvi zavoda Javni zavod – Turizem Pivka, stran 3987.

  
Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl.) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka (v nadaljevanju: ustanovitelj) na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi zavoda Javni zavod – Turizem Pivka 
I. UVODNA DOLOČILA 
1. člen 
Skladno z Odlokom o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« sprejetim na 15. seji Občinskega sveta Občine Pivka, se ustanovi Javni zavod – Turizem Pivka, katerega ustanovitelj je Občina Pivka (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen 
Ime zavoda je: Javni zavod – Turizem Pivka.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem Pivka.
Sedež zavoda je v Pivki. Poslovni naslov je: Kolodvorska 5, Pivka.
Zavod lahko spremeni ime in poslovni naslov na predlog sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
III. NAMEN USTANOVITVE IN DEJAVNOST 
3. člen 
Zavod v imenu ustanovitelja Občine Pivka upravlja z Ekomuzejem pivških presihajočih jezer, z interpretacijskim centrom za velike zveri DINA, z javnimi večnamenskimi objekti, s spomeniki lokalnega pomena, ki so mu s strani ustanovitelja zaupani v upravljanje, s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera ter z javno turistično infrastrukturo v Občini Pivka. Naloga zavoda je upravljanje s kulturno dediščino, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ožjega in širšega območja ter kreiranje podpornih turističnih projektov, njihovo vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod deluje tudi kot lokalna turistična organizacija oziroma TIC, katere namen je oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih prireditev, spremljanje podatkov o turističnem prometu in druge dejavnosti, povezane z razvojem turizma. Za doseganje ciljev in sinergij zavod sodeluje z drugimi institucijami še posebej z Javnim zavodom – Park vojaške zgodovine Pivka.
Zavod lahko pridobi status turistične agencije za potrebe trženja turističnih produktov širšega območja.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem prevzame v upravljanje tudi nove vsebine.
4. člen 
Dejavnosti zavoda, skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so naslednje:
A01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.640
Obdelava semen
A01.700
Lovstvo
A02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.400
Storitve za gozdarstvo
C10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.830
Predelava čaja in kave
C10.840
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.850
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
C14.390
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.240
Proizvodnja lesene embalaže
C16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.120
Proizvodnja papirja in kartona
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C20.410
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.530
Proizvodnja eteričnih olj
C23.700 
Obdelava naravnega kamna
C31.090
Proizvodnja drugega pohištva
C32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.990
Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
E36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
G46.110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.210
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G47.220
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.201
Počitniški domovi in letovišča
I55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J58.210
Izdajanje računalniških iger
J58.290
Drugo izdajanje programja
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990
Drugo informiranje
L68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103
Druge pravne dejavnosti
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200
Fotografska dejavnost
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.100
Varovanje
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920
Pakiranje
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.110
Splošna dejavnost javne uprave
O84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011
Dejavnost knjižnic
R91.012
Dejavnost arhivov
R91.020 
Dejavnost muzejev
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
IV. ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA 
5. člen 
V okviru javnega zavoda deluje organizacijska enota:
– Krajinski park Pivška presihajoča jezera.
S statutom se lahko organizacijske enote preimenujejo in oblikujejo dodatne organizacijske enote.
Natančnejše organiziranje enot, vodenje strokovnega dela in vodenje finančnega poslovanja organizacijskih enot določi statut zavoda.
V. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, če tako določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
7. člen 
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 5 članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti,
– en član predstavnikov delavcev zavoda.
Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet. Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje župan po svoji strokovni presoji. Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Člana sveta zavoda se lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega člana skladno s pristojnostmi iz tega člena odloka.
8. člen 
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Seje sveta zavoda se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli člana sveta zavoda, mora pa se sejo sklicati na predlog direktorja zavoda ali ustanovitelja.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta zavoda. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik. Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda izmed sebe imenujejo člani po predhodnem soglasju ustanovitelja. Na seje sveta zavoda se vabi tudi direktorja zavoda in župana, ki pa nimata pravice glasovanja. Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina vseh članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik. O sejah in odločitvah sveta zavoda se vodi zapisnik.
9. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom zavoda. Svet zavoda zlasti:
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače določeno,
– sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
– predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanovitelju in drugim organom zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v skladu s statutom zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovni svet,
– daje mnenje o pristopu soustanoviteljev ter
– opravlja druge, z zakonom, odlokom ali statutom ali pravili zavoda določene naloge.
b) Strokovni svet
10. člen 
Sestava in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda. Organizacijske enote lahko imajo ločen strokovni svet.
c) Direktor
11. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod s pooblastili, določenimi v statutu,
– je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne posle,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij delavcev ter o njihovih pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
– zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi brez omejitev in
– opravlja tudi druge naloge določene z zakonom, statutom, notranjimi akti zavoda ali po navodilu predsednika sveta zavoda.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
12. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod posamično in neomejeno ter je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta.
Glede sklepanja pogodb o razpolaganju z nepremičninami mora odločitev o tem predhodno sprejeti ustanovitelj.
Za čas odsotnosti ali zadržanosti lahko v mejah svojih pooblastil direktor za zastopanje pooblašča druge osebe. Prenos pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgovornosti.
13. člen 
Direktorja imenuje svet zavoda. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis objavi pristojni organ ustanovitelja v roku 6 mesecev pred iztekom mandata. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Direktorja imenuje svet zavoda na predlog ustanovitelja kar se skladno z zakonom šteje tudi kot soglasje ustanovitelja.
Kadar iz katerega koli razloga ni mogoče imenovati direktorja zavoda, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem imenuje vršilca dolžnosti za obdobje največ 6 mesecev. V primeru, da bi bil zavod brez zakonitega zastopnika, svet zavoda pa vršilca dolžnosti direktorja, ne glede na razlog, ne imenuje nemudoma, lahko imenuje vršilca dolžnosti ustanovitelj samostojno.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kolikor je bil direktor pred imenovanjem že zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi.
14. člen 
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje,
– 10 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja turizma,
– organizacijske sposobnosti,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih določenih v zakonu, odloku in statutu.
Funkcija direktorja ni združljiva s funkcijo člana sveta zavoda.
Med trajanjem delovnega razmerja direktor ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja sveta zavoda, za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo zavod dejansko opravlja, in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.
Opravljanje del ali sklepanje poslov v nasprotju z določili prejšnjega odstavka tega člena je lahko razlog za razrešitev.
15. člen 
Članu vsakega organa zavoda in direktorju lahko mandat preneha predčasno:
– s smrtjo,
– z odstopom, ki ga član poda predsedniku sveta (odstopne izjave ni potrebno obrazložiti),
– če je prenehala funkcija ali delovno razmerje na podlagi katerega je bil imenovan,
– z razrešitvijo, skladno z zakonom ali tem odlokom.
Direktorju preneha mandat tudi, če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali nevestno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti ali ugleda zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA 
16. člen 
Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
17. člen 
Zavod lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
18. člen 
Ustanovitelj zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanovitelja.
Javni zavod ima tudi lastno premoženje.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, ki so last ustanovitelja, se zavodu prenesejo v upravljanje s sklepom župana v skladu z zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem.
19. člen 
Sredstva za izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanovitelj in pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe.
20. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo, razen iz premoženja ustanovitelja in lastnega premoženja zavoda, opredeljenega v 19. členu tega odloka, tudi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih natečajih – domačih in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– na javnih razpisih resornih ministrstev,
– iz sredstev ustanovitelja za dogovorjeni del turistične, kulturne, športne in mladinske dejavnosti,
– iz drugih virov po programu zavoda,
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji, so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
Občina Pivka za delo zavoda nameni tudi sredstva pridobljena s turistično takso in morebitne druge takse namenjene za razvoj turizma.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
21. člen 
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen 
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
23. člen 
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu in je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih določata zakon in odlok ter ima pravico sklepati pogodbe in druge pravne posle v okviru svoje pravne sposobnosti.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom odloka kot akta o ustanovitvi v sodni register.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena v tem ustanovitvenem aktu.
Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Soglasje v imenu Občine Pivka daje občinski svet.
24. člen 
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.
25. člen 
Ustanovitelj daje soglasje k temeljnim odločitvam sveta zavoda:
– k sprejemu statuta zavoda,
– k letnemu finančnemu načrtu,
– k imenovanju direktorja,
– k spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– k povezovanju zavoda v skupnost zavodov,
– v drugih primerih, določenih s tem odlokom.
Kolikor ni s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno, da o določenem vprašanju odloča v imenu občine kot ustanovitelja občinski svet, sprejema odločitev župan.
26. člen 
Zavod enkrat letno pisno poroča ustanovitelju o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda ter
– drugih zadevah, o katerih ustanovitelj zahteva poročilo.
27. člen 
Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
– organizacijo zavoda in organizacijske enote,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja v organih zavoda,
– druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda in opravljanje njegove dejavnosti, v skladu z zakonom in odlokom.
28. člen 
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme svet zavoda in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
Druge splošne akte sprejme sveta zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor samostojno.
Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi splošni akti pa morajo biti v skladu s tem aktom in statutom.
29. člen 
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod preneha s prenehanjem potrebe oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen ter iz razlogov določenih v zakonu in tem odloku.
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odloča občinski svet ustanovitelja.
Občinski svet ustanovitelja lahko odloči, da se organizacijske enote zavoda izločijo in pripojijo drugemu zavodu ali organizirajo kot samostojen zavod.
IX. PRENEHANJE ZAVODA 
30. člen 
Zavod preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se preoblikuje v podjetje,
– na podlagi stečaja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali odlokom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
X. REŠEVANJE SPOROV 
31. člen 
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Ustanovitelj s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda in opravlja naloge direktorja najdlje do imenovanja direktorja s strani sveta zavoda.
Direktor zavoda je dolžan v roku treh mesecev od imenovanja pripraviti predlog programa dela in finančnega načrta za delovanje zavoda v prihodnjem letu in ga dati v potrditev svetu zavoda.
33. člen 
Postopek za spremembo in dopolnitev tega akta je enak postopku njegovega sprejema.
34. člen 
Svet mora sprejeti statut zavoda v 60 dneh od vpisa v sodni register.
35. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je novi zavod vpisan v sodni register.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost