Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1298. Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, stran 3855.

  
Na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Splošno) 
Ta sklep določa:
– namen zbiranja podatkov,
– obveznike poročanja,
– podatke ter roke poročanja podatkov Banki Slovenije, kot nadzornemu organu na podlagi ZPPDFT-1.
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPPDFT-1.
2. POROČANJE 
2. člen 
(Namen zbiranja podatkov) 
Banka Slovenije zbira podatke za potrebe izvajanja nadzora na področju preprečevanja pranja denarja, vključno za namen priprave analize v okviru načrtovanja nadzorniških aktivnosti, izdajanje priporočil in smernic ter drugih nalog določenih v ZPPDFT-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
3. člen 
(Obvezniki poročanja) 
Obvezniki za posredovanje podatkov po tem sklepu so banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji in njihove podružnice v državah članicah, podružnice bank tretjih držav in bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: obvezniki poročanja).
4. člen 
(Obveznost poročanja podatkov) 
(1) Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena tega sklepa morajo zagotoviti podatke o:
– inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
– kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
– pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek, funkcija ter kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) in odgovornemu članu uprave ali poslovodstva za področje preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
(2) Obvezniki poročanja podatke poročajo letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
(3) Obvezniki poročanja morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih posredujejo pravilni in da jih posredujejo v predpisanih rokih.
3. NAVODILO 
5. člen 
(Izdaja navodila) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki podrobneje določa vsebino in način poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(Uporaba sklepa) 
Obvezniki prva poročila po tem sklepu posredujejo s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021, v skladu z navodilom za izvajanje tega sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz 5. člena tega sklepa.
7. člen 
(Veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti