Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna, stran 4001.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 in 34/19) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 126/20; v nadaljevanju Odlok) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki glasi:
»8.a člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v komunalno opremo za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Zavezanec lahko pretekla vlaganja uveljavlja za objekt, če od odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot 10 let, kar se izkazuje s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za rušitev objekta ali z dokazilom o prijavi rušitve objekta pri pristojnem organu.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka, predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o površini, namembnosti in priključenosti na komunalno opremo odstranjenega objekta. O upoštevanju predloženih dokazil, odloči organ Občine Postojna, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
(4) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.«
2. člen 
V Odloku se v 11. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Rok za plačilo komunalnega prispevka, odmerjenega po uradni dolžnosti, je trideset (30) dni po dokončnosti odločbe o odmeri.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen 
V postopkih odmere, začetih na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 126/20), se pri odmeri komunalnega prispevka zavezancem upošteva določilo o preteklih vlaganjih iz 1. člena tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost