Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1342. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020, stran 4013.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. seji dne 25. 3. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 izkazuje (v EUR brez centov):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.016.223
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.823.313
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.185.785
700 Davki na dohodek in dobiček
2.738.738
703 Davki na premoženje
404.325
704 Domači davki na blago in storitve
42.452
706 Drugi davki
270
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
637.528
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
397.428
711 Takse in pristojbine
5.497
712 Globe in druge denarne kazni
11.997
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
222.607
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
27.065
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
21.065
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
165.846
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
165.846
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.330.353
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.083.609
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
254.687
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.350
402 Izdatki za blago in storitve
783.570
403 Plačila domačih obresti
1
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.498.107
410 Subvencije
6.005
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
798.272
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
181.960
413 Drugi tekoči domači transferi
511.869
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
620.670
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
620.670
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
127.967
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
21.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
106.267
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
685.870
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
685.761
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.241.597
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
38.884
550 Odplačila domačega dolga
38.884
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
646.987
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–38.884
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–685.870
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
741.702
4. člen 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2020 v višini 646.987 EUR, se bo razporedil v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0018/2020
Breznica, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti