Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Ob-1957/21, Stran 977
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 5/15 in Uradni list RS, št. 48/19, 58/21)
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče v letu 2021 
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe:
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Višina sredstev za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij je skupno 45.000 eurov. Višina sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter za pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak je skupno 15.000 eurov.
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine;
– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ;
– v primeru nakupa živali mesne pasme pa so upravičenci kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine in na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 goveje živali.
2. Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do tržne vrednosti sredstev,
– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih plemenskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in krav mesne pasme,
– splošni stroški, na področju izdatkov iz prve in druge alineje kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti,
– pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja.
3. Višina pomoči je:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za isto žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);
– 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za nakup licenciranega bika mesne pasme pri čemer je isto kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat na dve leti;
– 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic in krav mesne pasme do starosti petih let, pri čemer je obvezna nadaljnja reja 5 let, razen v primeru višje sile;
– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo, za nakup plemenskih živali pa dodatnih največ 1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
4. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa od 1. 12. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže za pašo živali, pašni aparati);
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
3. Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika.
4. Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agromelioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek,
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika in opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 1.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za nezahtevne agromelioracije in 2.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za ureditev pašnika. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
5. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od 1. 12. 2020 dalje.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
4. Višina pomoči je:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na področju predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbe na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.
Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa od 1. 12. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Velike Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih zemljišč na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo), nasipni material.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, prek katerih poteka gozdna vlaka,
– predračun stroškov.
4. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo tega ukrepa je 500 eurov na lastnika gozda oziroma kmetijsko gospodarstvo na leto, ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od 1. 12. 2020 dalje.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo živali (koprološke preiskave pri govedu in drobnici, serološke preiskave in kontrola uvoženega semena goveda in drobnice na prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete v nacionalnih ukrepih);
– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produktivnih živali (osemenjevanje z biki mesnih pasem šarole, limuzin, aberdin angus);
– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
3. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis v kmetijskem sektorju.
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od 1. 12. 2020 dalje.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
1. Upravičenci do pomoči so udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
2. Višina pomoči do 500 eurov/dijaka ali študenta v tekočem letu.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2021.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost