Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Ob-1962/21, Stran 982
Svet Biotehniške šole Maribor, Vrbanska c. 30, Maribor, na podlagi sklepa št. 105, ki je bil sprejet na dopisni seji sveta zavoda dne 16. 4. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat/ka mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 10. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Kandidat/ka mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Biotehniške šole Maribor, Vrbanska c. 30, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Biotehniške šole Maribor 

AAA Zlata odličnost