Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1317. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder, stran 3911.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder 
Št. 371-199/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v parkirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede v parkirnem objektu Muzejski trg – GH Belveder, ki je zgrajen na nepremičninah s parcelnimi št. 66, 69/1, 86, 85/1 in 20 vse k.o. Koper, ki obsega približno 450 parkirnih prostorov.
2. 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti parkiranja stanovalcem starega jedra mesta Koper - Capodistria, kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem starega jedra mesta Koper - Capodistria ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirnega objekta.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil v lasti stanovalcev starega jedra mesta Koper - Capodistria;
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni kratkotrajnemu parkiranju osebnih vozil obiskovalcev starega jedra mesta Koper - Capodistria;
– možnost rezervacije parkirnih prostorov za potrebe pravnih subjektov s sedežem v neposredni bližini parkirnega objekta;
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje števila parkirnih prostorov, ki so namenjeni parkiranju stanovalcev in obiskovalcev mestnega jedra ter parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
Župan z javno objavljenim sklepom določi število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju osebnih vozil v lasti stanovalcev starega jedra mesta Koper - Capodistria ter postopek za določitev upravičencev (stalnih prebivalcev starega jedra mesta Koper - Capodistria), ki bodo svoja vozila parkirali v parkirnem objektu pod posebnimi pogoji.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi uporabnega dovoljenja za parkirni objekt Muzejski trg.
Št. 371-199/2021
Koper, dne 25. marca 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L’ A T T O  D I  D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” nella struttura di parcheggio Piazzale del Museo – Garage Belvedere 
Prot. n.: 371-199/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino Ufficiale della RS nn. 45/01 – testo consolidato ufficiale e Gazzetta Ufficiale della RS n. 1/12) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 38/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 25 marzo 2021, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’istituzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” nella struttura di parcheggio Piazzale del Museo – Garage Belvedere 
Si istituisce il servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” nella struttura di parcheggio Piazzale del Museo – Garage Belvedere, edificata sugli immobili insistenti sulle pp.cc. 66, 69/1, 86, 85/1 e 20, tutte C.c. Capodistria, che si estende su circa 450 posti di parcheggio.
L’obiettivo dell’istituzione del servizio pubblico è garantire la possibilità di parcheggio ai residenti del centro storico di Koper - Capodistria, di sosta breve ai visitatori del centro storico di Koper - Capodistria e le condizioni per la sosta lunga ai veicoli destinati alle necessità commerciali dei soggetti nelle immediate vicinanze del parcheggio.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, tra l’altro, il Sindaco determina:
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli personali di proprietà dei residenti del centro storico di Koper - Capodistria;
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati alla sosta breve dei veicoli personali dei visitatori del centro storico di Koper - Capodistria;
– la possibilità di prenotazione dei posti di parcheggio per le necessità commerciali dei soggetti giuridici con sede nelle immediate vicinanze della struttura di parcheggio;
– la modalità di controllo sull’utilizzo del parcheggio, da basarsi sull’automazione dei parcheggi;
– la possibilità di abbonamenti per le necessità dei soggetti giuridici e dei visitatori;
– altre condizioni di parcheggio.
Si consiglia al Sindaco di armonizzare il numero dei posti di parcheggio, destinati al parcheggio dei residenti e dei visitatori del centro storico e la tassa di parcheggio in modo da raggiungere gli obiettivi di cui al punto 2 del presente atto di Delibera e coprire le spese relative al servizio pubblico.
Il Sindaco rilascia l’atto di Delibera di cui al punto 3 nel termine che permette l’istituzione del servizio pubblico immediatamente a seguito della conclusione e dell’attrezzamento della struttura di parcheggio, in considerazione dei più brevi termini possibili di attuazione del procedimento relativo agli appalti pubblici.
Con la pubblicazione dell’atto di Delibera il Sindaco determina il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli personali di proprietà dei residenti del centro storico di Koper - Capodistria e il procedimento per la determinazione degli aventi diritto (residenti permanenti del centro storico di Koper - Capodistria) che parcheggeranno i propri veicoli nella struttura di parcheggio a determinate condizioni.
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica invece a seguito dell’acquisizione della licenza di esercizio per la struttura di parcheggio Piazzale del Museo.
Prot. n. 371-199/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost