Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1351. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-D)
1352. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1353. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Koreji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Sklepi

1354. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji
1355. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji

USTAVNO SODIŠČE

1356. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

OBČINE

Ankaran

1357. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2020

Braslovče

1358. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD04-1 (ID: 1620)

Brezovica

1359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica

Celje

1360. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020
1361. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
1362. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
1363. Sklep št. 1/2021 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

1364. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1365. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1366. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin

Koper

1367. Sklep o preklicu veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Kostanjevica na Krki

1368. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020
1369. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
1370. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2021
1371. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021

Kranj

1372. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020
1373. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2121 Klanec parcela 542/19 (ID 7139443)
1374. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 Kranj parcela 1025/2 (ID 7132520)

Ljubljana

1375. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

Loški Potok

1376. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020

Mežica

1377. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2020
1378. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Mežica
1379. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021
1380. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
1381. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP ON27

Odranci

1382. Odlok o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Podčetrtek

1383. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek

Postojna

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna

Rogatec

1385. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec
1386. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec
1387. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Sevnica

1393. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

Sežana

1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Slovenske Konjice

1389. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1390. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
1391. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1392. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Štore

1394. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2020
AAA Zlata odličnost