Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1368. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020, stran 4049.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2020.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2020 v višini 285.189,49 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2021, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 197.730,23 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 23.892,73 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– prispevek investitorjev za izgradnjo infrastrukture v novem naselju Ljubljanska cesta, v višini 63.000,00 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2021-13
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2021
 
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2020
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.808.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.547.379
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.123.136
700 Davki na dohodek in dobiček
1.884.618
703 Davki na premoženje
178.120
704 Domači davki na blago in storitve
60.398
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
424.243
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
167.875
711 Takse in pristojbine
2.833
712 Globe in druge denarne kazni
7.759
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
54
714 Drugi nedavčni prihodki
245.722
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
28.950
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
28.950
73
PREJETE DONACIJE (730) 
332
730 Prejete donacije iz domačih virov
332
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
231.414
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
231.414
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.022.116
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
879.126
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
150.092
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.837
402 Izdatki za blago in storitve
691.198
403 Plačila domačih obresti
3.999
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
892.580
410 Subvencije
34.120
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
549.165
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
64.720
413 Drugi tekoči domači transferi
244.575
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.110.470
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.110.470
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
139.940
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
121.190
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.750
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–214.041
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
250.000
500 Domače zadolževanje
250.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
50.983
550 Odplačila domačega dolga
50.983
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–15.024
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
199.017
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
214.041
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
278.210

AAA Zlata odličnost