Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1387. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, stran 4071.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, postopek ter kriteriji in merila za ovrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov:
– ki vplivajo na povečanje kulturne osveščenosti v Občini Rogatec – kulturne prireditve in obeležitve praznikov, svetovnih in mednarodnih dni ter prireditve, ki pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
– ki vplivajo na turistično promocijo, turistični razvoj občine in povečanje turističnega obiska Občine Rogatec,
– ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje v Občini Rogatec (mladinsko delo, aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v Občini Rogatec …),
– invalidskih, humanitarnih društev in društev ter zavodov s področja sociale, ki vplivajo na psihosocialno stanje in vključenost v družbeno okolje uporabnikov,
– generacijskih združenj – društev upokojencev,
– stanovskih in borčevskih ter veteranskih organizacij.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Višino sredstev določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Nosilci oziroma izvajalci programov in projektov iz 1. člena, ki so upravičeni do sredstev po tem pravilniku, so lahko:
– društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– društva s področja turizma,
– upokojenska društva,
– veteranska društva,
– mladinska društva,
– invalidska društva,
– druga društva, organizacije
– ter zasebni zavodi.
3. člen 
Programi in projekti, ki so sofinancirani iz drugih razpisov oziroma neposredno iz proračuna, niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
Redna dejavnost prostovoljnih gasilskih društev ni predmet tega pravilnika in se sofinancira po pogodbi o izvajanju javne lokalne gasilske službe.
II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
4. člen 
Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov in/ali projektov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da imajo bodisi sedež v Občini Rogatec, bodisi imajo člane ali uporabnike, ki so občani Občine Rogatec,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to določa področna zakonodaja,
– da v tekočem letu izvedejo oziroma sodelujejo pri izvedbi najmanj enega projekta v Občini Rogatec, z izjemo prijaviteljev, ki nimajo sedeža v Občini Rogatec,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
Izvajalci, ki imajo program sofinanciran na podlagi drugega občinskega razpisa, se lahko na razpis po tem pravilniku prijavijo samo s projektom oziroma projekti. V tem primeru se vloge točkujejo po kriterijih in merilih pod točko B (izvedba prireditve oziroma projekta).
5. člen 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– programi redne dejavnosti registriranih društev, organizacij in zasebnih zavodov po tem pravilniku,
– projekti, ki so pomembni za lokalno in širše okolje (javne prireditve, akcije, projekti za otroke in mladino, projekti za starejše, medgeneracijsko sodelovanje ipd.).
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
6. člen 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine, po sprejetju proračuna za tekoče leto, objavi na krajevno običajen način.
7. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje tričlanske komisije za vodenje postopka javnega razpisa s sklepom župana,
– priprava javnega razpisa in odločitev komisije, da je razpis primeren za objavo,
– objava javnega razpisa za zbiranje prijav upravičencev po tem pravilniku (minimalno 30 dni),
– pregled in strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih prijav v skladu z merili,
– sklep o sofinanciranju,
– reševanje morebitnih pritožb prijaviteljev,
– sklepanje pogodb,
– izplačilo sredstev v skladu s pogoji iz pogodb in spremljanje izvajanja pogodb.
8. člen 
Objava javnega razpisa vsebuje:
– predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– kriterije in merila, po katerih se ocenjujejo vloge,
– vsebino dokumentacije, ki jo je ob prijavi potrebno predložiti,
– višino finančnih sredstev,
– način in rok za oddajo vlog,
– rok za odpiranje vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu.
9. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, od katerih je vsaj en član uslužbenec občinske uprave Občine Rogatec.
10. člen 
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija iz prejšnjega člena v roku, ki je določen v javnem razpisu. Na odpiranju komisija ugotovi pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi ali vloge izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog komisija sestavi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Če komisija ugotovi, da vloga katerega od prijaviteljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija o pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije. Predlog prejemnikov sredstev komisija predloži občinski upravi Občine Rogatec, ki izda sklep o izboru prejemnikov sredstev.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno pri organu, ki je izdal sklep, podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov.
11. člen 
Župan z izbranimi izvajalci programov in projektov po tem pravilniku, po dokončnosti sklepov o izboru prejemnikov sredstev, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov oziroma projektov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa oziroma projekta ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, prenehajo veljati:
– Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09 in 8/11),
– Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09 in 8/11) in
– Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020
Rogatec, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost