Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1376. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020, stran 4055.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS, 16/17 in 13/18 ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 13. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-27/2021
Loški Potok, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.815.330
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.913.131
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.930.346
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.737.733
703 Davki na premoženje 
96.971
704 Domači davki na blago in storitve 
95.642
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
263.403
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
202.046
711 Takse in pristojbine 
1.193
712 Globe in druge denarne kazni 
3.626
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.485
714 Drugi nedavčni prihodki 
55.053
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
759
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
759
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
620.822
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
612.434
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
8.388
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.791.917
40
TEKOČI ODHODKI 
667.374
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
181.125
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
27.545
402 Izdatki za blago in storitve 
456.111
403 Plačila domačih obresti 
2.593
41
TEKOČI TRANSFERI 
711.393
410 Subvencije 
58.434
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
464.154
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
46.943
413 Drugi tekoči domači transferi 
141.862
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.374.827
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.374.827
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
38.323
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
9.211
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
29.112
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
23.413
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
100.000
50
ZADOLŽEVANJE
100.000
500 Domače zadolževanje
100.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
85.433
55
ODPLAČILA DOLGA
85.433
550 Odplačila domačega dolga
85.433
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
37.980
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
14.567
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–23.413
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
133.859

AAA Zlata odličnost