Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna, stran 4066.

  
Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna 
1. člen
V Odloku o priznanjih in nazivih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/09 in 53/09; v nadaljevanju: Odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V Občini Postojna se podeljuje naslednja priznanja in nazive (v nadaljevanju: priznanja):
1. naziv častni občan oziroma častna občanka (v nadaljevanju: častni občan) Občine Postojna,
2. priznanje »23. april«,
3. priznanje župana Občine Postojna,
4. priznanje Miroslava Vilharja.«
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o dodelitvi priznanj iz 1. in 2. točke prejšnjega člena sprejme Občinski svet Občine Postojna na predlog komisije, ki jo s sklepom imenuje župan.«
3. člen 
V 8. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Naziv »Častni občan Občine Postojna« je najvišje priznanje Občine Postojna in se lahko podeli posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj občine ter za njeno povezovanje.
Naziv se podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Postojna. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za prepoznavnost Občine Postojna v slovenskem in mednarodnem prostoru.«
4. člen 
10., 11. in 12. člen se črtajo, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Dosedanji 13. člen, ki postane 10. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje »23. april« se lahko podeli posameznim občanom in pravnim osebam za njihove zasluge pri ohranjanju vrednot TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne ter za dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka ter za zasluge na humanitarnem, solidarnostnem in drugih splošno koristnih področjih.«
6. člen 
V dosedanjem 15. členu, ki postane 12. člen, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V posameznem letu se lahko podelita največ dve priznanji, in sicer eno občanu in eno pravni osebi.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija lahko predlaga občinskemu svetu, da se v tekočem letu priznanja ne podeli.«
7. člen 
Naslov poglavja IV se spremeni tako, da se glasi: »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE POSTOJNA«.
8. člen 
Dosedanji 16. člen, ki postane 13. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje župana Občine Postojna se podeljuje posameznikom ter podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi, ki so s svojim delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Postojna na različnih področjih. Priznanje se podeli tudi za življenjsko delo ali za enkratne izjemne dosežke pri delu.«
9. člen 
V dosedanjem 17. členu Odloka, ki postane 14. člen, se v prvem odstavku besedna zveza »Srebrno priznanje Občine Postojna« nadomesti z besedno zvezo »Priznanje župana Občine Postojna«.
V drugem odstavku se besedna zveza »Srebrnega priznanja Občine Postojna« nadomesti z besedno zvezo »Priznanja župana Občine Postojna«.
10. člen 
Dosedanji 18. člen, ki postane 15. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje župana Občine Postojna se lahko prejemniku podeli večkrat, toda le v primeru, da gre za dosežek, ki se po vsebini razlikuje od dosežka, za katerega je bilo priznanje že podeljeno. Priznanje se podeljuje skozi vse leto.
Priznanje župana Občine Postojna podeljuje župan Občine Postojna, po njegovi lastni presoji. Na leto lahko podeli največ 3 priznanja.«
11. člen 
Dosedanji 20. člen, ki postane 17. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje Miroslava Vilharja je kovinski odlitek z odtisom obrazne silhuete portreta Miroslava Vilharja in imena Občine Postojna.
Vsako leto se lahko podeli le eno priznanje. Posamezniku ali skupini se lahko priznanje podeli večkrat, toda le v primeru, da gre za ustvarjalen dosežek, ki se po vsebini razlikuje od dosežka, za katerega je bilo priznanje že podeljeno.
Priznanje Miroslava Vilharja se podeljuje enkrat letno.«
12. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost