Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1383. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek, stran 4066.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 4. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Podčetrtek 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Podčetrtek.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Podčetrtek.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki ob vložitvi vloge niso stare več kot 35 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ob vložitvi vloge ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
(4) Upravičenec do subvencije je le oseba ali družina s stalnim prebivališčem v Občini Podčetrtek.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Podčetrtek prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade,
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji znesek subvencije 1.500,00 EUR.
5. člen 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve vloge.
7. člen 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občinska uprava z upravno odločbo.
8. člen 
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen 
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona, s področja urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0003/2021-3
Podčetrtek, dne 4. marca 2021
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost