Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1360. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020, stran 4042.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.
Št. 450-61/2021
Celje, dne 13. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost