Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1375. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020, stran 4054.

  
Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2020.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-86/2021-38
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost