Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1379. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021, stran 4058.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 15. seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.886.810
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.859.351
70
DAVČNI PRIHODKI
2.377.973
700 Davki na dohodek in dobiček
2.136.899
703 Davki na premoženje
205.053
704 Domači davki na blago in storitve
36.021
71
NEDAVČNI PRIHODKI
481.378
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
285.441
711 Takse in pristojbine
1.218
712 Globe in druge denarne kazni
836
714 Drugi nedavčni prihodki
193.883
72
KAPITALSKI PRIHODKI
178.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
77.730
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
100.570
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.849.158
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.556.216
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
292.943
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
5.164.638
40
TEKOČI ODHODKI
1.766.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
208.005
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
15.661
402 Izdatki za blago in storitve
1.496.106
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
32.054
41
TEKOČI TRANSFERI
1.364.915
410 Subvencije
12.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
750.982
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
135.831
413 Drugi tekoči domači transferi
465.652
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.960.293
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.960.293
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
72.602
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
19.552
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–277.828
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
265.000
50
ZADOLŽEVANJE
265.000
500 Domače zadolževanje
265.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
147.991
55
ODPLAČILA DOLGA
147.991
550 Odplačila domačega dolga
147.991
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–160.819
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
170.009
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
277.828
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
160.819
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-2
Mežica, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost