Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1372. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, stran 4052.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 174/20 – ZIPRS2122) in 102. in četrtega odstavka 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih:
V EUR
KONTO
OPIS
2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
60.955.461
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
50.486.578
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
42.419.477
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
32.100.532
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.566.695
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
752.249
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.067.101
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
5.988.247
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
45.329
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
633.740
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
46.847
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.352.938
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
460.900
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
368.311
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
92.589
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
90.300
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
90.300
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
9.612.179
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.728.539
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
5.883.640
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
305.504
783
 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
24.092
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
281.412
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
66.343.882
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
15.286.450
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.758.131
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
607.219
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
9.040.934
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
228.443
409
 
REZERVE
1.651.723
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
24.822.489
410
 
SUBVENCIJE
616.659
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.884.522
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.917.643
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.403.665
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
23.839.704
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
23.839.704
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.395.239
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
320.455
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.074.784
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–5.388.421
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
7.652
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
7.652
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
7.652
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.100.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.100.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.251.121
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.251.121
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–4.531.890
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
848.879
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.388.421
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9.893.592
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 310.434.502 EUR, so priloga zaključnega računa.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2020 v višini 732.110 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2021.
5. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2020 v višini 1.069.889 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2021.
6. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 je priloga zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2020 ter posebni del in načrt razvojnih programov.
7. člen 
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Kranj.
Št. 410-9/2021-5
Kranj, dne 14. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost