Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1378. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Mežica, stran 4056.

  
Na podlagi 218., 226., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19 – v nadaljevanju: uredba), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18 – v nadaljevanju: pravilnik) in 15. člen Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 15. seji dne 21. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Mežica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Mežica.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Mežica se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu o urejanju prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah, preračunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele (Cpo) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto), so povzeti iz določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18), s katerim so opredeljeni povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere in znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
Javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, znaša:
– delež gradbene parcele stavbe (Dpo), znaša 0,4;
– delež površine objekta (Dto), znaša 0,6.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerim je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta Fn, ki jih določa ta odlok in so za posamezne objekte naslednji:
CC-SI 1 Stavbe – 11 Stanovanjske stavbe
111 Enostanovanjske stavbe
1,0
1121 Dvostanovanjske stavbe
1,2
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
1,3
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
CC-SI 1 Stavbe – 12 Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe 
1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 
1,3
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
1,3
125 Industrijske in skladiščne stavbe 
1,0
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe 
0,5
CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti
0,5
CC-SI 3 Drugi gradbeni posegi
0,5
7. člen 
(računski faktor površine (Fp))
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega ali drugega odstavka tega člena ali na drug način, ki ga določajo predpisi o graditvi objektov, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo (fundusa) in računskega faktorja površine Fp, ki znaša za vse vrste objektov 2,5.
8. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, znaša:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
Cestno omrežje
50
Vodovodno omrežje
40
Kanalizacijsko omrežje
100
Javne površine 
100
III. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti:
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov v višini 100 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
10. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 %;
– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 118/08) in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mežica (Uradni list RS, št. 52/14).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Mežica, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost